Wiadomości

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 20 października 2017    |    Imieniny obchodzą: Irena, Kleopatra, Jan

Wiadomości

Lotnisko klubu PA-LO-OK po raz kolejny stanie się miejscem pokazów modeli latających z całej Polski. Zapraszamy wszystkich mieszkańców na XIX Meeting Modelarski „Każdy może latać”. W sobotę i niedzielę, 5 i 6 sierpnia na lotnisku na Pasiece (ul. Szewska) odbędą się pokazy modeli latających i pokazy szybowców. Atrakcjami dodatkowymi dla odwiedzających będzie nauka latania modelem oraz loty paralotni. Najlepsi modelarze uczestniczący w meetingu otrzymają puchary i wyróżnienia.

Spotkanie modelarzy odbywa się w sobotę od godziny 11:00 i w niedzielę od 9:00. Podsumowanie rywalizacji i wręczenie pucharów organizatorzy przewidzieli na godzinę 13:00 w niedzielę.

 

piknik modelarski 2017 

6 sierpnia na scenie kraśnickiego amfiteatru rozbawią nas Kabaret pod Wyrwigroszem oraz Kabaret Młodych Panów. Bilety na IV Kraśnicki Wieczór Kabaretowy w cenie 20 zł normalny i 10 zł ulgowy (dla dzieci i młodzieży do lat 18) dostępne są w Centrum Kultury i Promocji oraz w kasie amfiteatru przed imprezą. Wszystkie bilety wezmą udział w loterii z cennymi nagrodami, które będą losowane i wręczane podczas imprezy. 

Zapraszamy na widowisko z dużą dawką humoru w niedzielę, 6 sierpnia, od godziny 19:00.

kabareton

wyprawka szkolna

Uprzejmie informujemy, iż w roku szkolnym 2017/2018 istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku „Wyprawka szkolna”.

Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Program „Wyprawka szkolna” skierowany jest dla uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1 – 7

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

 • klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
 • klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 • liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

 • klasy II i III szkoły podstawowej (w przypadku, gdy uczniowie nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 339 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe),
 • klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
 • klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 • liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Wysokość pomocy:

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,                       w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej                  i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty                 i wychowania do kwoty 175,00 zł
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,                       w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych                 w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum albo szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy do kwoty 225,00 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,                                       z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                     z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia albo klasy I branżowej szkoły I stopnia do kwoty 390,00 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,                            z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                   z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego albo technikum do kwoty 445,00 zł

Termin składania wniosków oraz wymagane dokumenty:

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecko) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 w terminie do dnia 6 września 2017 roku. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu:

w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku założenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku – „Wyprawka szkolna”;

w przypadku zakupów dla grupy uczniów koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy. Następuje to po przedłożeniu potwierdzenia zakupu. Wystawia je podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne. Potwierdzenie zakupu musi zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko ucznia,
 • nazwę i adres szkoły,
 • klasę, do której uczeń będzie uczęszczał,
 • wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych,
 • kwotę i datę zakupu,
 • czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

Środki finansowe z tytułu zwrotu kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych zostaną wypłacone wnioskodawcy w kasie Urzędu Miasta Kraśnik, po otrzymaniu dotacji celowej od Wojewody Lubelskiego.

Szczegółowych informacji udzielają szkoły oraz Wydział Oświaty Urzędu Miasta Kraśnik (kontakt telefoniczny: 81 458-19-14).

Pliki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zarządzenie nr 518/2017 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 roku „Wyprawka szkolna” w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

WFOŚiGW w Lublinie informuje, że przyjmuje wnioski od osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM. Pomoc będzie udzielana w formie preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie w wysokości 4 proc. w skali roku) z możliwością umorzenia 30 % kapitału w przypadku wymiany pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym i 25 % na pozostałe przedsięwzięcia. Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Nabór wniosków potrwa od 1 sierpnia 2017 r. do 31 października 2017 r.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód, wzrost udziału energii pochodzącej z OZE w końcowym zużyciu energii, upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji na terenie województwa lubelskiego.

BENEFICJENCI

Do zaciągnięcia pożyczki uprawnione są osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania na podstawie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego lub posiadające udział we współwłasności budynku lub lokalu mieszkalnego położonego na terenie województwa lubelskiego. W przypadku współwłasności istnieje możliwość składania wniosku przez jednego ze współwłaścicieli, za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli.

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWNIU

1. Wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym,
w tym: gaz, biomasa.

2. Wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy (do 20 kW).

3. Wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe.

4. Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej.

5. Zakup i montaż kolektorów słonecznych.

6. Zakup i montaż pomp ciepła.

7. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.

8. Zakup i montaż mikroinstalacji wykorzystującej energię wiatru.

9. Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, w WFOŚiGW w Lublinie ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin, tel. (81) 532 17 64 (wew. 110, 111, 116, 117). Wszelkie dodatkowe informacje, formularz wniosku z załącznikami oraz regulamin dofinansowania są dostępne na stronie internetowej: www.wfos.lublin.pl

ekodom m

plakat 500 puls nowy

Od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć osobiście:

- w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84,

- w Punkcie Obsługi Interesantów, Al. Niepodległości 44,

lub przesłać:

- listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej,

- drogą elektroniczną, przy czym e-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane na drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia dziecka bez względu na dochody, a także na pierwsze dziecko w rodzinie przy uwzględnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto (1200 zł na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym).

Wprowadzono jednak kilka zmian dotyczących likwidacji nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Zjawiska te polegały m.in. na deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka, dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby nie mieszkające w Polsce.

Wspominane niepożądane zjawiska uda się wyeliminować dzięki kilku mechanizmom.
Po pierwsze, prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica. W praktyce oznacza to, że do wniosku o świadczenie 500+ rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał dołączyć pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica.  Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony tytuł wykonawczy, podmiot realizujący przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jeśli wniosek zostanie uzupełniony o brakujący dokument w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Po drugie, wyłączone zostało stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą. Nowe przepisy zostaną zastosowane po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres rozpoczynający się od 1 października 2017 roku.

Po trzecie, w stosunku do osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został wprowadzony wymóg dołączenia do wniosku o 500+ zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Wymóg dołączania takiego zaświadczenia w miejsce obowiązku składania oświadczenia o deklarowanych dochodach.

Warto wspomnieć, że w 2016 r. (od kwietnia do grudnia) do portfeli Kraśniczan wpłynęło ponad 13.200.000 zł. W 2017 r. na wypłaty świadczenia wychowawczego dla mieszkańców Kraśnika planuje się przeznaczyć kwotę ok 17 mln 600 tys. złotych.

Wszelkie potrzebne informacje oraz wzory druków można znaleźć tutaj link

Powstancze spiewanie 2017 800

We wtorek, 1 sierpnia, w Parku im. Jana Pawła II odbędzie się „Powstańcze Śpiewanie w Kraśniku”. W ten sposób kraśniczanie uczczą 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Początek wspólnego śpiewania najbardziej znanych powstańczych piosenek, jak "Warszawskie Dzieci", "Pałacyk Michla" czy "Marsz Żoliborza" zaplanowano na godzinę 19:30. Zachęcamy do przybycia na to wydarzenie z flagami narodowymi i patriotycznymi emblematami lub elementami strojów. Natomiast w godzinę wybuchu Powstania Warszawskiego, czyli o 17.00, uczcijmy minutą ciszy tych, którzy walczyli za wolną Ojczyznę w Powstaniu Warszawskim i Akcji Burza.

Wydarzenie odbywa się przy organizacyjnym wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.

W przypadku deszczu, Powstańcze Śpiewanie w Kraśniku zostanie przeniesione do Centrum Kultury i Promocji.

Serdecznie zapraszamy!

 

Premier Szydlo

list Premier

 

hodowcy

apel hodowcy

andrzejduda

list Prezydenta

 

mpk2

Uprzejmie informujemy, że w związku z Dniami Kraśnika MPK wprowadza następujące zmiany:

22 lipca – sobota – Stadion MOSiR:

Autobusy będą kursowały zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy.

Od godzin popołudniowych na linii nr 1 będzie kursował dodatkowy autobus:

odjazdy z ul. Piłsudskiego: 16:45* 17:45 18:45 19:45 20:45 22:45

odjazdy z ul. Racławickiej: 17:15 18:15 19:15 20:15 22:15 23:15

* - kurs z przystanku Narutowicza

23 lipca – niedziela – Rynek:

Autobusy będą kursowały zgodnie ze świątecznym  rozkładem jazdy. Od godzin popołudniowych na linie 1, 2 i 7 zostaną skierowanie większe pojazdy. Ponadto, w sytuacji wzmożonego ruchu pasażerów od godz. 19:00 zostanie zadysponowany dodatkowy autobus na linii nr 1 (Piłsudskiego – Racławicka – Piłsudskiego) kursujący średnio co ok. 60 minut. Sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.

W celu bezproblemowego dojazdu na Dni Kraśnika 2017, zachęcamy do skorzystania z usług MPK.

 

popularne mash

Dni Kraśnika 2017

Wiadomości

Dni Kraśnika 2017

Wiadomości

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI