Wiadomości

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 23 marca 2017    |    Imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks, Zbysław

Wiadomości

ogloszenie skan

W najbliższą niedzielę 15 stycznia odbędzie się 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku Orkiestra zagra pod hasłem "Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom".

 

krasnikwosp

Po raz kolejny mieszkańcy wskażą inwestycje do realizacji w 2017 roku.

Akcję przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Mieście Kraśnik rozpoczynamy cyklem spotkań.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na spotkania konsultacyjne dotyczące projektu Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Podczas spotkań będą poruszane kwestie związane z inwestycjami i remontami, budową ulic i placów zabaw czy infrastruktury sportowej, kwestie czystości w mieście, pielęgnacji i rozwoju terenów zielonych, związane z transportem publicznym itp.

Spotkania odbędą się kolejno :

18 stycznia, godz. 17:00 – Filia nr 2  Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Piaskowa  20

19 stycznia, godz. 17:00 – ZPO nr 1, ul. Kościuszki 23

25 stycznia, godz. 17:00 – Centrum Kultury i Promocji, al. Niepodległości 44

26 stycznia, godz. 17:00 – SP nr 4 ul. Kolejowa 28

27 stycznia, godz. 17:00 – ZPO nr 2, ul. Urzędowska 10

Budżet Obywatelski w Kraśniku  to proces skierowany do wszystkich zameldowanych w Kraśniku mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat i posiadają własny pomysł na wydanie pieniędzy lub chcą poprzeć inicjatywę sąsiadów z obszaru swojego zamieszkania. W tym roku mieszkańcy zgłaszają projekty w siedmiu dzielnicach, mając do dyspozycji łącznie 280 tys. zł.

W Budżecie Obywatelskim w 2016 roku zrealizowanych zostało 6 projektów. Najwięcej głosów zebrał projekt budowy siłowni plenerowych na osiedlu „Metalowców” i „Młodych”. Zdobył w Dzielnicy II  poparcie prawie 500 osób. Z kolei w Dzielnicy I mieszkańcy wybrali przeniesienie i przebudowę altanki śmietnikowej przy ul. Popiełuszki 3. W Dzielnicy III zrealizowane były dwa projekty. Najwięcej głosów zebrał projekt Miejskiej OSP na doposażenie jej w sprzęt ratowniczy i szkoleniowy oraz drugi w kolejności poparcia projekt - siłownia plenerowa na osiedlu Piaski. W dzielnicy IV najwięcej głosujących wsparło zakup szafek szkolnych dla ZPO 2. W dzielnicy V sfinansowano modernizację chodnika przy ul. Kolejowej.

 

Budzet obywatelski ogolny 2017

 

Budzet obywatelski spotkania 2017

Lodowisko na MOSiR jest już czynne, powstało też drugie w starej części Kraśnika, w Parku im. św. Jana Pawła II.

 - Pogoda pozwoliła nam w końcu na stworzenie lodowiska naturalnego - mówi Grzegorz Mazurek, dyrektor MOSiR Kraśnik. – W tym roku zdecydowaliśmy też, że drugie lodowisko powstanie na głównym placu w Parku im. św Jana Pawła II w starej części Kraśnika.

Korzystanie z obu obiektów jest bezpłatne. Lodowiska będą czynne  codziennie do godziny 21:00, tak długo, jak utrzymają się odpowiednie warunku pogodowe. 

lodowisko2

 

Miasto Kraśnik w lipcu 2016 roku przystąpiło do pracy nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023.

W konsultacje i prace nad Programem od początku włączeni są mieszkańcy. Odbyły się spotkania z mieszkańcami oraz pikniki rewitalizacyjne, na których przeprowadzano badania ankietowe.

W związku z zakończeniem etapu wyznaczenia obszaru rewitalizacji mieszkańcy mogą konsultować przedstawioną propozycji granic obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Kraśnik.
Swoje uwagi i opinie dot. projektu obszaru rewitalizacji, można złożyć w Urzędzie Miasta w Kraśniku przy ul. Lubelskiej 84, pokój 204 lub 205.

Formularz konsultacji do pobrania tutaj.

Można też zgłaszać przedsięwzięcia rewitalizacyjne tj. fiszki projektów, które zdaniem mieszkańców są szczególnie ważne na tym obszarze. Zgłoszone przedsięwzięcie powinno być zlokalizowane na obszarze rewitalizacji i rozwiązywać zdiagnozowane na nim problemy społeczne oraz przestrzenno-funkcjonalne lub gospodarcze lub techniczne lub środowiskowe. Zgłaszane mogą być zarówno przedsięwzięcia inwestycyjne, gospodarcze jak również projekty społeczne tzw. miękkie. Zgłoszone przedsięwzięcia będą miały szansę zostać wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kraśnik na lata 2017-2023 na listę planowanych podstawowych przedsięwzięć lub ujęte w ramach charakterystyki pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Ujęcie poszczególnych przedsięwzięć w LPR będzie podstawą do aplikowania o środki na dofinansowanie zaplanowanych w nim inwestycji, przedsięwzięć między innymi w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcia należy zgłaszać wypełniając Kartę Przedsięwzięć Rewitalizacyjnych. Kartę należy przesłać do 16.01.2017 r. za pośrednictwem poczty e-mail na adres l.wyka@krasnik.eu lub iniezgoda@krasnik.eu lub dostarczyć osobiście  do Referatu Inwestycji Urzędu Miasta Kraśnik, pok. 204. 

Karta Przedsięwzięć Rewitalizacyjnych

Prace nad Programem Rewitalizacji  zostały objęte dofinansowaniem uzyskanym w wyniku udziału w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. W ramach konkursu Miastu Kraśnik przyznano dotację celową w wysokości 179 730,00  zł. Kwota wkładu własnego Miasta to 19 770,00 zł czyli jedynie 10% całego budżetu przeznaczonego na ten cel.

W dniu 08.07.2016r Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kraśnik (nr 287) powołany został Zespół do spraw rewitalizacji. W skład Zespołu weszło 17 osób wraz z przewodniczącym w osobie Zastępcy Burmistrza Miasta Kraśnik. Zadaniem zespołu jest monitorowanie, weryfikowanie, planowanie procesu tworzenia Programu Rewitalizacji, jak również upowszechnianie w mieście świadomości na temat założeń i istoty programu.

Posiadanie dokumentu LPR jest niezbędne do pozyskiwania funduszy europejskich na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

 

Rewitalizacja baner

 

 

Obszar

Grafika przedstawia wyznaczony obszar rewitalizacji Miasta Kraśnik

 

belka fundusze rewitalizacja

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, od 18 października 2016 r. rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad. Nowe regulacje dotyczą zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej. Mają one na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród zwierząt. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany, które będą obowiązywać od 18 października br.

1. Zgodnie z nowymi przepisami numer identyfikacyjny świni - jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni.

2. Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest oznakować należące do niego zwierzęta w terminie 30 dni od dnia urodzenia. Oznakowania dokonuje się poprzez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym.

3. W przypadku opuszczenia przez świnię siedziby stada urodzenia przed upływem 30 dni od dnia urodzenia - rolnik zobowiązany jest oznakować świnię kolczykiem przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada.

4. W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i przebywa w niej dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest zobowiązany dodatkowo oznakować to zwierzę poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której zwierzę przebywa powyżej 30 dni.

5. W terminie 7 dni od dnia oznakowania świni, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR oznakowanie zwierzęcia, podając liczbę oznakowanych zwierząt.

6. W przypadku utraty kolczyka, także elektronicznego, posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń)  zobowiązany jest oznakować zwierzę duplikatem kolczyka albo duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny identyfikator w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego duplikatu. Te same zasady obowiązują w przypadku utraty duplikatu kolczyka. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za jego prawidłowe oznakowanie.

7. Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę liczebności stada świń w terminie 7 dni od dnia następujących  zdarzeń:

 • zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich,
 • uboju zwierzęcia gospodarskiego.

Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

8. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub gdy dojdzie do wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiązkowi zwalczania i zostanie określony obszar zapowietrzony, zagrożony lub inny obszar podlegający ograniczeniom, posiadacz świń zobowiązany jest

zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie 24 godzin od dnia następujących zdarzeń:

 • zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada,  
 • uboju zwierzęcia gospodarskiego,

Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

9. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcynie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

10. Aby nadać numer w Rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, prowadzonym przez ARiMR, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego siedzibę stada, miejsce prowadzenia działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną. Obowiązek ten spoczywa na:

 • posiadaczu zwierzęcia gospodarskiego,
 • podmiocie prowadzącym miejsce gromadzenia zwierząt,
 • podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt,
 • podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
 • podmiocie prowadzącym rzeźnię,
 • podmiocie prowadzącym zakład przetwórczy lub spalarnię.

Zgłoszenia należy dokonać:

 • nie później niż w dniu:
  • wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada lub miejsca gromadzenia zwierząt,
  • uboju pierwszego zwierzęcia gospodarskiego,
  • unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego w zakładzie przetwórczym lub spalarni
 • w terminie 14 dni od dnia:
  • wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,
  • wydania decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 1605)

zwierzeta gospodarskie

Od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew. 

wycinka drzew ulotka

apel do hodowcow1

apel do hodowcow2

Zapraszamy na wspólną zabawę i powitanie nowego roku. W sylwestrowy wieczór od 22:00 na scenie plenerowej CKiP gra DJ MIKMAR. Chwilę przed północą życzenia dla mieszkańców złoży burmistrz Mirosław Włodarczyk, a o 24:00 będzie można podziwiać tradycyjny pokaz sztucznych ogni.

 

sylwester2016

Zapraszamy 28 grudnia do Centrum Kultury i Promocji, gdzie odbędą się I Spotkania Senioralne. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14:00. Na zakończenie przygotowano koncert kolęd, których wykonawcami będą chóry i zespoły wokalne tworzone przez seniorów. 

 

koncert koled

popularne mash

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI