Wiadomości

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 26 kwietnia 2017    |    Imieniny obchodzą: Maria, Marcelina, Marzena

Wiadomości

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, od 18 października 2016 r. rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad. Nowe regulacje dotyczą zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej. Mają one na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród zwierząt. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany, które będą obowiązywać od 18 października br.

1. Zgodnie z nowymi przepisami numer identyfikacyjny świni - jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni.

2. Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest oznakować należące do niego zwierzęta w terminie 30 dni od dnia urodzenia. Oznakowania dokonuje się poprzez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym.

3. W przypadku opuszczenia przez świnię siedziby stada urodzenia przed upływem 30 dni od dnia urodzenia - rolnik zobowiązany jest oznakować świnię kolczykiem przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada.

4. W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i przebywa w niej dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest zobowiązany dodatkowo oznakować to zwierzę poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której zwierzę przebywa powyżej 30 dni.

5. W terminie 7 dni od dnia oznakowania świni, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR oznakowanie zwierzęcia, podając liczbę oznakowanych zwierząt.

6. W przypadku utraty kolczyka, także elektronicznego, posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń)  zobowiązany jest oznakować zwierzę duplikatem kolczyka albo duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny identyfikator w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego duplikatu. Te same zasady obowiązują w przypadku utraty duplikatu kolczyka. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za jego prawidłowe oznakowanie.

7. Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę liczebności stada świń w terminie 7 dni od dnia następujących  zdarzeń:

 • zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich,
 • uboju zwierzęcia gospodarskiego.

Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

8. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub gdy dojdzie do wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiązkowi zwalczania i zostanie określony obszar zapowietrzony, zagrożony lub inny obszar podlegający ograniczeniom, posiadacz świń zobowiązany jest

zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie 24 godzin od dnia następujących zdarzeń:

 • zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada,  
 • uboju zwierzęcia gospodarskiego,

Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

9. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcynie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

10. Aby nadać numer w Rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, prowadzonym przez ARiMR, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego siedzibę stada, miejsce prowadzenia działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną. Obowiązek ten spoczywa na:

 • posiadaczu zwierzęcia gospodarskiego,
 • podmiocie prowadzącym miejsce gromadzenia zwierząt,
 • podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt,
 • podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
 • podmiocie prowadzącym rzeźnię,
 • podmiocie prowadzącym zakład przetwórczy lub spalarnię.

Zgłoszenia należy dokonać:

 • nie później niż w dniu:
  • wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada lub miejsca gromadzenia zwierząt,
  • uboju pierwszego zwierzęcia gospodarskiego,
  • unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego w zakładzie przetwórczym lub spalarni
 • w terminie 14 dni od dnia:
  • wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,
  • wydania decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 1605)

zwierzeta gospodarskie

Od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew. 

wycinka drzew ulotka

apel do hodowcow1

apel do hodowcow2

Zapraszamy na wspólną zabawę i powitanie nowego roku. W sylwestrowy wieczór od 22:00 na scenie plenerowej CKiP gra DJ MIKMAR. Chwilę przed północą życzenia dla mieszkańców złoży burmistrz Mirosław Włodarczyk, a o 24:00 będzie można podziwiać tradycyjny pokaz sztucznych ogni.

 

sylwester2016

Zapraszamy 28 grudnia do Centrum Kultury i Promocji, gdzie odbędą się I Spotkania Senioralne. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14:00. Na zakończenie przygotowano koncert kolęd, których wykonawcami będą chóry i zespoły wokalne tworzone przez seniorów. 

 

koncert koled

XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta odbyła się 22 grudnia.

Radni na początku obrad zgłosili szereg interpelacji, dotyczących między innymi planów przebudowy drogi wojewódzkiej nr 833, która przebiega przez Kraśnik.

 - Czy jeśli zrealizowany zostanie wariant, w której droga ominie większą część miasta, przewiduje się remont nawierzchni ulicy Urzędowskiej i chodnika? Czy miasto będzie mogło liczyć na jakieś wsparcie finansowe przy takiej inwestycji ? – pytał Marian Kowalski.

 - Monitorujemy plany związane z nowym przebiegiem drogi – odpowiedział burmistrz Mirosław Włodarczyk. – Istnieje możliwość, że kiedy część ul. Urzędowskiej przestanie być drogą wojewódzką, zostanie przekazana samorządowi miejskiemu lub powiatowemu.

Radny Jacek Zając przekazał prośbę wędkarzy, którzy pytają o możliwość ograniczenia korzystania z łowiska na zalewie tylko dla kraśniczan.  

- Wędkarze skarżą się, że wiele osób przyjeżdża nad zalew nawet z Lublina – mówił radny.

Jak wyjaśnił burmistrz, nie ma możliwości ograniczenia dostępu do łowiska, gdyż dzierżawcą jest Polski Związek Wędkarski. PZW prowadzi zarybianie także z własnych środków, więc wszyscy zrzeszeni w związku mogą korzystać z jego łowisk.

Radni prosili też o zwiększenia ilości iluminacji, jakie pojawiają się w mieście w okresie świątecznym. Dodatkowe dekoracje miałaby znaleźć się na ul. Słowackiego (radny Hubert Trukan) oraz na ul. Narutowicza i Kościuszki (radny Jarosław Jamróz). Otrzymali od burmistrza zapewnienie, że dekoracje będą dokupowane sukcesywnie, każdego roku.

Radna Andżelika Marcinkowska pytała, czy w budżecie na 2017 rok zostały zabezpieczone środki na dożywianie dzieci w szkołach.

 - Pieniądze na ten cel zostały zabezpieczone jak co roku, w 2017 będzie to 370 tys. zł – odpowiedział burmistrz.

Następnie radni zapoznali się z informacjami o stanie miejskich spółek – KPWiK, KPM oraz MPK, przedstawionymi przez ich prezesów.

Głównym punktem obrad było przyjęcie budżetu miasta na 2017 rok. Radni zgłosili do projektu budżetu kilka wniosków, które poddane były głosowaniu. Zmiany, które zdobyły większość głosów radnych, wprowadzone zostaną do budżetu. Są to :

 - opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 (wnioskujący: Jarosław Jamróz)

 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Batalionów Chłopskich (wnioskująca: Anna Baluch)

 - budowa ulicy Niecałej (wnioskująca: Anna Baluch)

 - przebudowa ciągu pieszego na ul. Gmeinera (wnioskujący: Tomasz Saj)

 - zmiana nazwy zadania „Budowa ulicy Makowej” na „Budowa ulicy Makowej wraz z chodnikiem (wnioskujący: Marian Kowalski

 - rozbudowa oświetlenia na osiedlu Piaski (wnioskujący: Jacek Zając)

 - zmiana nazwy zadania „Budowa łącznika ul. Widok i Granicznej z kanalizacją deszczową” na Budowa łącznika ul. Widok i Granicznej z kanalizacją deszczową i wodociągiem” (wnioskujący : Piotr Iwan)

Uchwała w całości została przyjęta 15 głosami, przy 4 wstrzymujących się.

W dalszym ciągu obrad radni zgodzili się na zmianę nazwy parku Jana Pawła II, na „Park Świętego Jana Pawła II”, co ma związek z kanonizacją papieża, która odbyła się już po nadaniu parkowi jego imienia.

Nadano też nazwy dwóm ulicom na terenie miasta. I tak nowy odcinek drogi, będący przedłużeniem ul. Armii Krajowej do ul. Janowskiej będzie nosił nazwę Romana Grońskiego „Żbika” a przedłużenie al. Tysiąclecia do od ul. Faustyny do ul. Długiej – gen. Ryszarda Kuklińskiego.

Uchwałą Rady Miasta powołano komisję oraz przyjęto regulamin dotyczący zasad wyboru Patrona Miasta Kraśnik, który ma nastąpić w 2017 roku, w 640. rocznicę nadania praw miejskich Kraśnikowi.

Na ostatniej w tym roku sesji radni przyjęli też ramowy plan sesji na kolejny rok oraz plany pracy Rady Miasta oraz posiedzeń komisji stałych i pracy komisji rewizyjnej w 2017 roku.

XXXIIIsesja RM

W polskiej tradycji Święta Bożego Narodzenia to czas obdarowywania bliskich prezentami. To również czas, w którym dzielimy się tym co mamy z potrzebującymi. Polacy chętnie uczestniczą we wszelkiego rodzaju akcjach charytatywnych i tych ogólnopolskich, i tych lokalnych. Pracownicy Urzędu Miasta Kraśnik również przyłączyli się akcji Szlachetna Paczka organizowanej przez szkoły i kraśnickie instytucje.

Postanowili jednak zrobić coś więcej i zainicjowali zbiórkę pieniędzy na piękny cel, jakim jest spełnianie dziecięcych marzeń.

Jarek jest uczniem klasy V jednej z kraśnickich szkół podstawowych. Od urodzenia miał problem z nerkami, a nie tak dawno przeszedł operację przeszczepu nerki w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Zabieg co prawda się udał, ale ze względu na dalsze leczenie, Jarek uczy się w domu w systemie indywidualnym. Nauczyciele podkreślają jego ambicję i zaangażowanie. Jego marzeniem był laptop, który nie tylko pomógłby w nauce, a również umilił czas wolny spędzany w czterech ścianach. Dzięki hojności urzędników to marzenie udało się spełnić i jeszcze przed Świętami nowoczesny laptop Lenovo wraz z akcesoriami został przekazany Jarkowi podczas wizyty-niespodzianki.

- Widząc radość Jarka i łzy szczęścia mamy, przekonałam się, że ta akcja miała głęboki sens. Ze swej strony chciałabym podziękować pracownikom Urzędu Miasta, którzy z wielką chęcią przyłączyli się do zbiórki pieniędzy na ten piękny cel. Okazali wielkie serce, wbrew opiniom krążącym o urzędnikach. Mam nadzieję, że przekazany sprzęt będzie długo służył Jarkowi i do nauki, i do zabawy – podsumowała akcję Marzena Pomykalska, zastępca burmistrza.

Osobne podziękowania należą się kraśnickiej firmie Instalnet, która przyłączyła się do akcji, dzięki czemu zebrane pieniądze starczyły nie tylko na dobrze wyposażonego laptopa, ale również na komplet akcesoriów. Dziękujemy! 

akcja

 

konkursy

Jak co roku Burmistrz Miasta Kraśnik, działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 poz. 1817), ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.

 

Rodzaje wspieranych zadań:

I Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
Wszelkie informacje znaleźć można tutaj link.

II Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu miejskim dla dzieci z terenu Miasta Kraśnik w 2017 roku.
Wszelkie informacje znaleźć można tutaj link.

Przypominamy wszystkim zainteresowanym, że od tego roku złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r.  poz. 1300).

Wzór oferty dostępny jest tutaj download page.

 

Informujemy, że poczyniliśmy wszelkie starania, aby osoby uprawnione do świadczenia wychowawczego za grudzień otrzymały je jeszcze przed Świętami. Zdajemy sobie sprawę, że przed Bożym Narodzeniem znacznie zwiększają się domowe wydatki, dlatego jeszcze dzisiaj pieniądze zostaną przekazane do banku. Osoby, które nie posiadają kont bankowych powinny udać się do banku w celu pobrania świadczenia.

W tym roku, z Programu 500+, do kraśnickich rodzin trafiło ponad 13 mln zł. Świadczenie wychowawcze jest bardzo ważną częścią domowego budżetu. Najbardziej odczuwają to rodziny wielodzietne.

Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy, które złożyli wnioski w tym roku będą otrzymywać świadczenie do 30 września 2017 r. Wnioski na nowy okres rozliczeniowy rozpoczynający się 1 października, będzie można składać od 1 sierpnia 2017.

rodzina 500 800  

15 grudnia 2016 r. w Lubelskim Centrum Spotkania Kultur odbyło się podsumowanie wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży za 2016 rok. Ranking współzawodnictwa określa pracę z dziećmi i młodzieżą w poszczególnych klubach, gminach, powiatach i województwach. Wyniki opracował Instytut Sportu na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wicemarszałek Krzysztof Grabczuk wręczył dyplomy i puchary przedstawicielom wyróżnionych samorządów. Miło nam poinformować, że Miasto Kraśnik zajęło bardzo wysokie 3. miejsce w województwie (wyłączając miasta na prawach powiatu), a w skali całego kraju 85. miejscu wśród 887 gmin objętych rankingiem. Wśród samorządów powiatowych, powiat kraśnicki zajął 8. miejsce w skali województwa i 118. pozycję w kraju na 362 sklasyfikowane powiaty. Warto dodać, że wszystkie punkty dla powiatu kraśnickiego (303,5) zdobyła jedna gmina, czyli Miasto Kraśnik. 

puchar 3miejsce

 

popularne mash

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI