Informacje

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 28 czerwca 2017    |    Imieniny obchodzą: Florentyna, Leon, Ireneusz

 rodzina 500 parasol strona


 

                                                                 klawisz ogolna charakterystyka                     klawisz szczegolowe


 

 Najczęściej zadawane pytania dotyczące Programu Rodzina 500 + 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy, świadczenie wychowawcze przysługuje obywatelom polskim oraz cudzoziemcom zamieszkującym terytorium RP (spełniającym ustawowe kryteria). Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwszy lub jedyne dziecko.

Wnioski będzie można składać od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Mieszkaniec miasta, który będzie ubiegał się o świadczenie może złożyć wniosek w następujący sposób:  

 1. w formie papierowej:
 • w Urzędzie Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, parter, stanowisko nr 8;
 •  w punkcie obsługi mieszkańca Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku;
 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 4A (dzielnica fabryczna);
 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku, Al. Tysiąclecia 3B (dzielnica stara),
 • w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Kraśniku, ul. Kościuszki 23;
 • w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Kraśniku, ul. Urzędowska 10;
 • w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kraśniku, ul. Urzędowska 435;
 • w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kraśniku, ul. Kolejowa 28;
 • w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kraśniku, Al. Niepodległości 54;
 • w Szkole Podstawowej Nr 6 w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 2;
 • w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Kraśniku, ul. Popiełuszki 1;
 • w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kraśniku, ul. Moniuszki 3;
 • w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Kraśniku, ul. Matejki 1;
 • w Integracyjnym Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Kraśniku, ul. Balladyny 8;
 • w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Kraśniku, ul. Słowackiego 5;
 • w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kraśniku, ul. Spółdzielcza 3;
 • w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Kraśniku, ul. Małachowskiego 39
 1. przez Internet (do złożenia wniosku online potrzebny będzie tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny).

Świadczenia na drugie i kolejne dziecko będą przysługiwać niezależnie od dochodów rodziny. W przypadku pierwszego dziecka 500 zł otrzymają tylko te rodziny, których dochód na osobę nie przekracza 800 zł netto (lub 1200 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością). Niepełnosprawne dziecko - to dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby starające się o świadczenie na pierwsze dziecko będą musiały udokumentować swój dochód. Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres (trwający od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 r.) jest rok 2014. W kolejnym okresie (2017/2018), który rozpocznie się 1 października 2017 r., rokiem „bazowym”, z którego dochód rodziny będzie brany pod uwagę będzie rok 2016.

Do dochodu rodziny wliczane są wpływy z następujących źródeł:

 • przychody podlegające opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszone o koszty uzyskania przychodu, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (gdy podlegają pomniejszeniu),
 • zadeklarowane przez podatnika w ubiegłym roku podatkowym faktyczne przychody z tytułu umów dzierżawy, najmu, podnajmu, itp., zmniejszone o zryczałtowany podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • dochody z gospodarstw rolnych opodatkowane podatkiem rolnym,
 • dochody uzyskiwane w innych krajach pomniejszone o zapłacone za granicą Polski podatki dochodowe i składki na ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • dochody z tytułu świadczeń rodzinnych,
 • dochody niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione z podatku w oparciu o przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. renty, emerytury, świadczenia pieniężne, ryczałt energetyczny, dodatki kombatanckie, zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci czy stypendia doktoranckie).

Dochód rodziny oznacza sumę dochodów jej członków, a dochód na członka rodziny oznacza w tym przypadku przeciętny miesięczny dochód członka rodziny, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, za który przyznawane jest świadczenie wychowawcze.

Jeśli w trakcie pobierania świadczenia nastąpi zmiana uzyskiwanego dochodu mająca wpływ na prawo do świadczenia, należy najpóźniej w ciągu 14 dni powiadomić o tym fakcie organ wypłacający.

W przypadku gdy na skutek zwiększonego dochodu nastąpi utrata prawa do świadczenia, zasiłek nie będzie przysługiwał od następnego miesiąca po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.


Świadczenie wychowawcze nie przysługuje (art. 8 ustawy), jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza się odpowiednio:

1. oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny (dochody nieopodatkowane i oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,

2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

3. w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu - dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie o tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

1. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

2. prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

3. orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

4. inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.


Zgodnie z art. 9 ustawy w przypadku gdy osoba uprawniona do świadczenia wychowawczego marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług. W przypadku marnotrawienia świadczenia wychowawczego, organ wypłacający to świadczenie będzie mógł zamienić jego wypłatę na pomoc w formie rzeczowej lub usług, np. opłacanie przedszkola.


Formularze wniosków o świadczenie wychowawcze w Programie Rodzina 500+ można pobrać we wszystkich punktach, w których wnioski będą od 1 kwietnia przyjmowane lub w formie elektronicznej tutaj:

                                                              pobierz word                            pobierz pdf


 

 Rodzina 500 plus: uwaga na oszustów!!! 

W związku z powstającymi kolejnymi stronami internetowymi, na których można pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego przypominamy, że jedynymi stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę rządową informacjami o programie „Rodzina 500 plus” są strony: 

oraz oficjalne strony internetowe ministerstw oraz poszczególnych podmiotów obsługujących program w gminach.

W wykrytych przypadkach stron będących próbą wyłudzenia pieniędzy za złożenie wniosku informujemy odpowiedzialne za to służby.

Przypominamy, że wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest darmowy. Za jego pobranie oraz złożenie wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat.

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI