Ochrona zieleni miejskiej

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 14 grudnia 2017    |    Imieniny obchodzą: Alfred, Izydor
 • Panorama miasta
  Panorama miasta
 • Dni Kraśnika
  Dni Kraśnika
 • TRIATHLON Kraśnik
  TRIATHLON Kraśnik
 • Festiwal Kolorów
  Festiwal Kolorów
 • Park im. Jana Pawła II
  Park im. Jana Pawła II
 • MOSiR
  MOSiR
 • Kościół pw. WNMP
  Kościół pw. WNMP
 • Zachód słońca
  Zachód słońca
 • Ulica św. Faustyny
  Ulica św. Faustyny
 • Festiwal Śladami Singera
  Festiwal Śladami Singera
 • Jan i Cecylia
  Jan i Cecylia
 • Kościół pw. Ducha Świętego
  Kościół pw. Ducha Świętego
 • Kraśnik Blues Meeting
  Kraśnik Blues Meeting
 • Park, ul. Mickiewicza
  Park, ul. Mickiewicza
 • Zalew Kraśnicki
  Zalew Kraśnicki

belka um

   

ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ W URZĘDZIE

zielen

Usuwanie drzew

I ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA USUWANIE DRZEW 

1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony terenów zieleni i zadrzewień, wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r.  o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249). 

Istotne zmiany wniesione do ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134) dotyczą  zasad usuwania drzew i krzewów  tj. uzyskiwania pozwoleń oraz naliczania opłat za ich usunięcie.

1. Osoby fizycznych będące właścicielami nieruchomości, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, są zwolnienie od obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Odstąpienie to dotyczy wszystkich gatunków drzew i krzewów bez względu na ich parametry.

Wyjątki:

1) drzewa i krzewy rosnące na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytku.

Organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów usytuowanych na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków jest Wojewódzki Konserwator Zabytków.

2) drzewa i krzewy objęte inną formą ochrony przyrody np. stanowiące pomniki przyrody czy rosnące na obszarze chronionego krajobrazu, parku, rezerwatu, użytku ekologicznego itp.

2. Pozostałe podmioty (m.in. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, przedsiębiorcy) mają dalej obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, w zależności od ich parametrów, które uległy zmianie: 

1) Zmiana obwodów pni drzew, na których usunięcie wymagane jest uzyskanie zezwolenie w drodze decyzji administracyjnej.

Wymagane jest uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew, których obwód pni mierzonych na wysokości 130 cm (nie jak dotychczas na wysokości 5 cm) przekracza:

• 100 cm – w przypadku topoli, wierzba, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

2) Zmiana parametru wyznaczającego krzewy, na których usunięcie wymagane jest uzyskanie zgody w drodze decyzji administracyjnej. Wyznacznikiem obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie krzewu/krzewów jest wielkość zajmowanej powierzchni (nie jak dotychczas wiek krzewów).

Wymagane jest uzyskanie zezwolenia na usunięcie krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o zajmowanej powierzchni przekraczającej 25 m².

3. Zmiany dotyczące opłat za usuwanie drzew:

a) opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty (z pominięciem dotychczas stosowanych współczynników różnicujących stawkę w zależności od lokalizacji drzewa/krzewu),

b) wysokość stawek  ustala rada gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego (nie jak dotychczas minister właściwy do spraw środowiska),

c) stawki mogą być ustalone jednolicie dla wszystkich drzew i krzewów  lub zróżnicowane ze względu na gatunek drzew\krzewów oraz ze względu na ich parametry,

d) do czasu gdy rada gminy nie określi wysokości stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów stosuje się maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody:

• maksymalna stawka opłaty za usunięcie drzewa  wynosi 500 zł,

• maksymalna stawka opłaty za usunięcie krzewu lub krzewów rosnących w skupisku wynosi 200 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian przedmiotowych przepisów można uzyskać w rozdziale 4  - ochrona terenów zieleni i zadrzewień ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 t.j.) oraz w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r. poz. 2249), dodatkowo pod numerem telefonu 81 825 15 49, 81 825 15 44 lub na stronie internetowej www.krasnik.pl w zakładce ochrona środowiska – „aktualności”.

Pomniki przyrody


II POMNIKI PRZYRODY 

Pomnikami przyrody według art. 40 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. „są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki,  jary, głazy narzutowe oraz jaskinie”.

Pomniki przyrody są ważnym i istotnym elementem składowym krajobrazu, podnoszą jego atrakcyjność, posiadają wysokie walory  dydaktyczne i edukacyjne. Na terenie Miasta Kraśnik znajdują się następujące pomniki przyrody:

 • kasztanowiec zwyczajny - obwód 254 cm, wysokość 17 metrów. Kasztanowiec rośnie na cmentarzu przykościelnym Kościoła Św. Ducha, ul. Narutowicza 31,
 • lipa drobnolistna - obwód 352 cm, wysokość 17,5 metrów. Lipa rośnie na cmentarzu przykościelnym Kościoła Św. Ducha, ul. Narutowicza 31,
 • kasztanowiec zwyczajny - obwód   292 cm. Kasztanowiec rośnie na skwerku przy ul. Narutowicza 29,
 • jesion wyniosły - obwód 280 cm. Jesion rośnie na skwerku przy ul. Narutowicza 29,
 • dąb szypułkowy „Rotmistrz” - obwód 245 cm. Dąb rośnie w pasie drogowym   ul. Tysiąclecia w Kraśniku,
 • dąb szypułkowy „Chorąży” - obwód 232 cm. Dąb rośnie na terenie ZOZ przy wjeździe do szpitala od ul. Chopina,
 • kasztanowiec zwyczajny „Starszy Wachmistrz” - obwód 291 cm. Kasztanowiec rośnie na terenie   ZOZ, ul. Chopina 13, między magazynami szpitalnymi.
 • kasztanowiec zwyczajny „Wachmistrz” - obwód 231 cm. Kasztanowiec rośnie na terenie ZOZ, ul. Chopina 13,
 • grusza pospolita „Sanitariuszka” - obwód 178 cm. Grusza rośnie na terenie ZOZ, ul. Chopina 13
 • trójrzędowa aleja grabów zwyczajnych tzw. „Szwadron”, składająca się z 60 drzew: I rząd - 30 szt., II rząd - 10 szt., III rząd - 20 szt. - aleja zlokalizowana jest na terenie ZOZ, ul. Chopina 13,
 • głaz narzutowy zlokalizowany na terenie parku miejskiego w Kraśniku przy ul. Sikorskiego,
 • głaz narzutowy zlokalizowany na terenie posesji przy ul. Urzędowskiej 402 w Kraśniku.

 

26,14,-1,70,1
310,1000,0,2,500,6000,60,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/4, 1,8843 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/6, 0,8464 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/6, 1,5240 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/7, 0,9456 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/3, 0,4716 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/4, 2,8382 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/5, 0,3596 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/13, 2,0312 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/14, 2,00 ha
Sprawdź szczegóły

video

wiecej filmow

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI