Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 14 grudnia 2017    |    Imieniny obchodzą: Alfred, Izydor
 • Panorama miasta
  Panorama miasta
 • Dni Kraśnika
  Dni Kraśnika
 • TRIATHLON Kraśnik
  TRIATHLON Kraśnik
 • Festiwal Kolorów
  Festiwal Kolorów
 • Park im. Jana Pawła II
  Park im. Jana Pawła II
 • MOSiR
  MOSiR
 • Kościół pw. WNMP
  Kościół pw. WNMP
 • Zachód słońca
  Zachód słońca
 • Ulica św. Faustyny
  Ulica św. Faustyny
 • Festiwal Śladami Singera
  Festiwal Śladami Singera
 • Jan i Cecylia
  Jan i Cecylia
 • Kościół pw. Ducha Świętego
  Kościół pw. Ducha Świętego
 • Kraśnik Blues Meeting
  Kraśnik Blues Meeting
 • Park, ul. Mickiewicza
  Park, ul. Mickiewicza
 • Zalew Kraśnicki
  Zalew Kraśnicki

belka um

   

ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ W URZĘDZIE

logo

 

OPIS PROJEKTU

Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy)

 • charakteryzuje się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych,

 • Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

Miasto Kraśnik przystąpiło do opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (pdf pobierz) - dokumentu, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego:

 • redukcja emisji gazów cieplarnianych,
 • zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza,
 • zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Działania prowadzone w ramach PGN umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców miasta.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to strategiczny dokument, który wyznaczy kierunki działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych np. poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizację i rozbudowę sieci drogowej czy zmniejszenie energochłonności oświetlenia ulicznego.

Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szansę miasta i jego mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Dokument obejmie swoim zakresem stworzenie bazy danych o stanie gospodarki energią w poszczególnych sektorach oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych na terenie Miasta, co pozwoli zaplanować zadania inwestycyjne i nieinwestycyjnie w podziale na okresy długoterminowy i krótkoterminowy. 

Historia powstawania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Miasta Kraśnik

 • Miasto Kraśnik mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców przystąpiło do opracowania dokumentu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Kraśnik”. Ten strategiczny dokument pozwoli na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji, poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem ilości energii ze źródeł odnawialnych.
 • 07 listopada 2014 r. została podpisana umowa między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Miastem Kraśnik na dofinansowanie Projektu „Opracowanie gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kraśnik” POIS.09.03.00-00.336/13 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.
 • Wykonawcą „Planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kraśnik” została Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna; ul. Gdańska 76;85-021 Bydgoszcz;
 • Inwentaryzacja źródeł emisji na terenie Miasta Kraśnik.
 • 06.03.2015 r, odbyło się spotkanie mieszkańców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z Dyrektorem Pomorskiej Grupy Konsultingowej w sprawie omówienia celów, założeń i korzyści wynikających z opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej.

Konsultacje w sprawie projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kraśnik

 

24 września 2015 r. uchwalą Nr XVI/85/2015 Rady Miasta Kraśnik został przyjęty do realizacji „Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kraśnik” (pdf pobierz)

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Na realizację projektu Miasto Kraśnik otrzymało, w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu, dotację w wysokości 85% kosztów projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej, zatem dofinansowanie stanowi 85%, a wkład własny z budżetu miasta 15% kosztów kwalifikowanych realizacji projektu.

 Beneficjent  Wartość projektu  Kwota dofinansowania (NFOŚiGW) Kwota wkładu własnego (budżet miasta)
 Miasto Kraśnik  66 420,00 PLN  56 457,00 PLN  9 963,00 PLN

 

Więcej informacji na stronach internetowych:

www.pois.gov.pl

www.nfosigw.gov.pl

www.mg.gov.pl

DO POBRANIA

26,14,-1,70,1
310,1000,0,2,500,6000,60,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/4, 1,8843 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/6, 0,8464 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/6, 1,5240 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/7, 0,9456 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/3, 0,4716 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/4, 2,8382 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/5, 0,3596 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/13, 2,0312 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/14, 2,00 ha
Sprawdź szczegóły

video

wiecej filmow

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI