Sesje Rady Miasta

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 17 stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marian, Jan, Antoni

 

Projekty realizowane przez Miasto Kraśnik

 

rada miasta

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że III zwyczajna sesja Rady Miasta Kraśnik VIII kadencji odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018r. (czwartek) o godz. 9 00 w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Kraśniku ul. Urzędowska 34.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu II sesji Rady Miasta Kraśnik.
 4. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 6. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 7. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2018.
 8. Podjęcie decyzji o nieobniżaniu dla potrzeb wymiaru podatku leśnego na rok 2019 średniej ceny sprzedaży drewna, która komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 roku została ustalona na kwotę 191,98 zł za 1 m3.
 9. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2018.
 10. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Kraśnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.
 11. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kraśnik na rok 2019.
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta,
  2. odczytanie opinii komisji stałych, wniosków radnych,
  3. odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,
  4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie,
  5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  6. podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kraśnik na 2019r.
 12. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 13. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie przyjęcia „Ramowego planu sesji Rady Miasta Kraśnik oraz posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta Kraśnik w 2019r.”
 14. Przyjęcie Planu pracy Rady Miasta Kraśnik na rok 2019.
 15. Informacja Burmistrza Miasta o działalności międzysesyjnej.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad sesji.

 

 

0
0
0
s2smodern
26,14,-1,70,1
310,1000,0,2,500,6000,60,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/4, 1,8843 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/6, 0,8464 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/6, 1,5240 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/9, 0,4111 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/10, 0,5000 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/3, 0,4716 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/4, 2,8382 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/5, 0,3596 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/13, 2,0312 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/14, 2,00 ha
Sprawdź szczegóły

video sesje