Sesje Rady Miasta

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 29 czerwca 2017    |    Imieniny obchodzą: Benita, Piotr, Paweł
 • Panorama miasta
  Panorama miasta
 • Dni Kraśnika
  Dni Kraśnika
 • TRIATHLON Kraśnik
  TRIATHLON Kraśnik
 • Festiwal Kolorów
  Festiwal Kolorów
 • Park im. Jana Pawła II
  Park im. Jana Pawła II
 • MOSiR
  MOSiR
 • Kościół pw. WNMP
  Kościół pw. WNMP
 • Zachód słońca
  Zachód słońca
 • Ulica św. Faustyny
  Ulica św. Faustyny
 • Festiwal Śladami Singera
  Festiwal Śladami Singera
 • Jan i Cecylia
  Jan i Cecylia
 • Kościół pw. Ducha Świętego
  Kościół pw. Ducha Świętego
 • Kraśnik Blues Meeting
  Kraśnik Blues Meeting
 • Park, ul. Mickiewicza
  Park, ul. Mickiewicza
 • Zalew Kraśnicki
  Zalew Kraśnicki

rada miasta


 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że XLI zwyczajna sesja Rady Miasta Kraśnik VII kadencji odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017r. (czwartek) o godz. 9 00 w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Kraśniku ul. Urzędowska 34.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XL sesji Rady Miasta Kraśnik.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Kraśnik za 2016r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kraśnik za 2016r.
  1. przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta Kraśnik za 2016r,
  2. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kraśnik za 2016r,
  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kraśnik za 2016r,
  4. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,
  5. dyskusja.
 8. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kraśnik za 2016
 9. a. zapoznanie z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kraśnik w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Kraśnik za 2016r.,
 10. b. zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Kraśnik za 2016r.,
 11. c. dyskusja
 12. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2017.
 13. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 14. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik intencyjna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2018.
 15. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/238/2016 Rady Miasta Kraśnik z dnia 24 listopada 2016r. intencyjną o wspólnym przedsięwzięciu i współfinansowaniu zadań w zakresie przebudowy dróg powiatowych wraz z Powiatem Kraśnickim w latach 2017-2018.
 16. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik intencyjna w sprawie wyrażenia woli przystąpienia wspólnie z Powiatem Kraśnickim do realizacji zadania „Przebudowa ulic Lubelskiej, Strażackiej i Piłsudskiego w m. Kraśnik”.
 17. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych działek gruntu wchodzących w skład nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Makuszyńskiego, obręb Wschód.
 18. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych działek gruntu wchodzących w skład nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Podleskiej, obręb Podlesie.
 19. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Kraśnik, położonych w Kraśniku, obręb Wschód.
 20. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej działki gruntu wchodzącej w skład nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Kolejowej, obręb Stacja Kolejowa.
 21. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia lokali będących w zasobie Gminy Miasto Kraśnik, z ich dotychczasowym najemcą, na okres do lat 3.
 22. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na majątek Miasta Kraśnik miejsc postojowych oraz sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Przechodniej w Kraśniku.
 23. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kraśnik.
 24. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 25. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmiany Statutu Miasta Kraśnik.
 26. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Szkolna ulicy w mieście Kraśnik.
 27. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Śliska ulicy w mieście Kraśnik.
 28. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Szewska ulicy w mieście Kraśnik.
 29. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Ratuszowa ulicy w mieście Kraśnik.
 30. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Szpitalna ulicy w mieście Kraśnik.
 31. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Ułańska ulicy w mieście Kraśnik.
 32. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Bolesława Prusa ulicy w mieście Kraśnik.
 33. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Przechodnia ulicy w mieście Kraśnik.
 34. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Władysława Reymonta ulicy w mieście Kraśnik.
 35. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Kazimierza Pułaskiego ulicy w mieście Kraśnik.
 36. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Racławicka ulicy w mieście Kraśnik.
 37. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Różana ulicy w mieście Kraśnik.
 38. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Rybna ulicy w mieście Kraśnik.
 39. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Rycerska ulicy w mieście Kraśnik.
 40. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Skośna ulicy w mieście Kraśnik.
 41. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Spacerowa ulicy w mieście Kraśnik.
 42. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Spokojna ulicy w mieście Kraśnik.
 43. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Sportowa ulicy w mieście Kraśnik.
 44. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Strażacka ulicy w mieście Kraśnik.
 45. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Stroma ulicy w mieście Kraśnik.
 46. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Andrzeja Struga ulicy w mieście Kraśnik.
 47. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Henryka Sienkiewicza ulicy w mieście Kraśnik.
 48. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Świerkowa ulicy w mieście Kraśnik.
 49. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Spółdzielcza ulicy w mieście Kraśnik.
 50. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Mikołaja Reja ulicy w mieście Kraśnik.
 51. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Rzeczycka ulicy w mieście Kraśnik.
 52. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Juliusza Słowackiego ulicy w mieście Kraśnik.
 53. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Przemysłowa ulicy w mieście Kraśnik.
 54. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Juliana Tuwima ulicy w mieście Kraśnik.
 55. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Towarowa ulicy w mieście Kraśnik.
 56. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Tęczyńskich ulicy w mieście Kraśnik.
 57. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy aleja Niepodległości ulicy w mieście Kraśnik.
 58. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie nadania nazwy Inwalidów Wojennych ulicy w mieście Kraśnik.
 59. Wolne wnioski.
 60. Zakończenie obrad sesji.

 

 

26,14,-1,70,1
310,1000,0,2,500,6000,60,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/4, 1,8843 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/6, 0,8464 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/6, 1,5240 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/7, 0,9456 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/3, 0,4716 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/4, 2,8382 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/5, 0,3596 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/13, 2,0312 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/14, 2,00 ha
Sprawdź szczegóły

video sesje

START         URZĄD MIASTA        RADA MIASTA        GALERIA         VIDEO      WYDARZENIA       KONTAKT         BIP

napis 

TURYSTYCZNY KRAŚNIK   WIRTUALNY SPACER   APLIKACJA MOBILNA   ŻYCIE KRAŚNIKA   FOLDER PROMOCYJNY   HOT SPOTS   ZALEW KRAŚNICKI