System Gospodarowania Odpadami

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 21 marca 2019    |    Imieniny obchodzą: Lubomir, Benedykt, Mikołaj

 

Projekty realizowane przez Miasto Kraśnik

 

belka um

   

ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ W URZĘDZIE

I PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE

Do końca roku 2017 podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Kraśnik jest firma Ekoland Sp. z o. o. z siedzibą w Kraśniku przy ul. Piłsudskiego 14. 

II MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Jodłowej w Kraśniku reprezentowana przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o.  z siedzibą na ul. Piłsudskiego 14. Instalacja powstała zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego, obsługując Region Południowo-Zachodni. Instalacją zastępczą jest RIPOK w Bełżycach reprezentowany przez ZZOK Sp. z o. o. przy ul. Przemysłowej 35a. 

III OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYCLINGU

Informacja o obowiązujących i osiągniętych przez gminę Miasto Kraśnik poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez
Gminę Miasto Kraśnik

18,80

17,30

21,80

27,60

30,52

28,00

 

 

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane
i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez
Gminę Miasto Kraśnik

Brak odbiorów

100

98,5

100

96,40

96,61

 

 

 

 

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

Rok

2012 r.

16 lipca 2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

16 lipca 2020 r.

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez
Gminę Miasto Kraśnik

31,71

29,71

18,1

12,4

13,47

25,54

 

 

 

IV PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK znajdują się w obu dzielnicach miasta  i czynne są przez cały rok.

Lokalizacje:

ul. Obwodowa 7, 23-200 Kraśnik

ul. Graniczna 3, 23-204 Kraśnik

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - piątek 11:00 - 18:00

Sobota  8:00 - 13:00

PSZOK ma charakter samoobsługowego punktu przyjęcia odpadów. Pracownik PSZOK - u  nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje miejsce gdzie należy je donieść i w którym pojemniku, koszu umieścić.

Do PSZOK przyjmowane są segregowane odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Kraśnik.

Mieszkańcy legitymują się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania 
(w przypadku osób wynajmujących lokal może być umowa najmu) oraz okazują dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Urzędu Miasta Kraśnik.

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK. 

 • przeterminowane leki - w ilości nieograniczonej,
 • odpady zielone – w ilości nieograniczonej, 
 • zużyte baterie i akumulatory - w ilości nieograniczonej,
 • zużyte opony samochodowe dla pojazdów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – w ilości 4 sztuki rocznie od gospodarstwa domowego,
 • chemikalia ( farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), w ilości nieograniczonej,
 • papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal, każda frakcja oddzielnie posegregowana - w ilości nieograniczonej,
 • odpady wielkogabarytowe - w ilości nieograniczonej,
 • odpady budowlano -  remontowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę – w ilości do 5 m³ rocznie od gospodarstwa domowego, 
 • kompletny, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w ilości nieograniczonej,
 • popiół – w ilości nieograniczonej,
 • styropian – w ilości 2 m² rocznie od gospodarstwa domowego,
 • żarówki, lampy neonowe.

  PSZOK nie przyjmuje:

 • materiałów zawierających azbest,
 • papy,
 • szyb samochodowych,
 • szkła zbrojonego i hartowanego,
 • części samochodowych (tj. zderzaki,  reflektory itp.),
 • zanieczyszczonego styropianu budowlanego,
 • odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpadów w opakowaniach cieknących,
 • odpadów w ilościach wskazujących, że pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych, czy charakterystycznych dla danej działalności gospodarczej,
 • zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów tzw. suchych lub mokrych.  

  Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

 • przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów, oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
 • zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia,
 • stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego,
 • na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest na stronie Czyste Miasto Kraśnik, http://www.czystemiasto.krasnik.eu/

V PODMIOTY ZBIERAJĄCE ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, mieszkańcy Miasta Kraśnik mogą oddać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych prowadzonych przez firmę Ekoland Sp. z o. o. w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Punkty PSZOK:

Dzielnica Fabryczna - ul. Graniczna 3,

Dzielnica Stara -  ul. Obwodowa 7.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać w ramach zorganizowanych zbiórek:

- kwartalnych dla mieszkańców domków jednorodzinnych,

- dwóch w miesiącu dla mieszkańców zabudowy wielolokalowej zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać za pośrednictwem firm zamieszczonych w Rejestrze Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska:

ZŁOM–WTÓR Toporowski Zbigniew, ul. Kolejowa 58, 23-200 Kraśnik,
wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy – urządzenia i oprawy oświetleniowe, sprzęt oświetleniowy – lampy wszelkiego rodzaju, narzędzia elektryczne i elektroniczne,
z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, przyrządy do nadzoru i kontroli, automaty do wydawania.

EKOLAND Sp. z o.o., ul. J. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik,
wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy – urządzenia i oprawy oświetleniowe, sprzęt oświetleniowy – lampy wszelkiego rodzaju, narzędzia elektryczne i elektroniczne,
z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, przyrządy do nadzoru i kontroli, automaty do wydawania.

EKO-KRAS Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 27 d, 23-204 Kraśnik,
wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy – urządzenia i oprawy oświetleniowe, sprzęt oświetleniowy – lampy wszelkiego rodzaju, narzędzia elektryczne i elektroniczne,
z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, przyrządy do nadzoru i kontroli, automaty do wydawania.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., ul. J. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik, wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy – urządzenia i oprawy oświetleniowe, sprzęt oświetleniowy – lampy wszelkiego rodzaju, narzędzia elektryczne i elektroniczne,
z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, przyrządy do nadzoru i kontroli, automaty do wydawania.


VI ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI - pdf pobierz plik w formacie pdf 

VII WYKAZ APTEK ZBIERAJACYCH PRZETERMINOWANE LEKI

1. Apteka

mgr farm. Jadwiga Stawiarska

Kraśnik, ul. Plac Wolności 16

tel. 81 825-29-77

---------------------------
2. Apteka  s.c.

mgr farm. Krystyna Podgajna i mgr farm. Anna Wcisło

Kraśnik, ul. Rumiankowa 6/1A

tel. 81 884-58-51

--------------------------

3. APTEKA MELISA POD PEWEXEM

Katarzyna Szczygieł

ul. Dekutowskiego "Zapory" 6

tel. 81 825 44 19

--------------------------
4. Apteka  „Natura”

mgr farm. Joanna Wrona, mgr farm. Jadwiga Stawiarska

Kraśnik, ul. Urzędowska 44

tel. 81 825-04-50

-------------------------------

5. Apteka Samoobsługowa Centrum Tanich Leków

Edyta Hofman

Kraśnik, ul. Niepodległości 11 A

tel. 81 825 80 45

----------------------------

6. APTEKA MELISA KOŁO KOŚCIOŁA

Katarzyna Szczygieł

ul. ks. Stanisława Zielińskiego 3

tel. 81 825 86 92

Ważne informacje dla mieszkańców!

Przeterminowane leki można oddać do aptek

Przeterminowane i niezużyte leki wyrzucane do kosza zagrażają nie tyko środowisku naturalnemu ale także naszemu zdrowiu i życiu. Związki zawarte w lekach są niezwykle trwałe i przedostając się do gleb lub wód potrafią skazić je na wiele lat. Skażona woda, która przedostanie się do studni lub ujęć wody może spowodować zagrożenie dla zdrowia wielu ludzi. Jedynym legalnym i bezpiecznym sposobem pozbywania się  tego typu odpadów jest utylizacja termiczna dokonywana w specjalnych spalarniach odpadów medycznych. Dzięki tej metodzie likwidowane jest zagrożenie infekcyjne oraz neutralizowane są niebezpieczne związki chemiczne pochodzące 
z niezużytych lub przeterminowanych lekarstw oraz odczynników chemicznych.  Lekarstwa, których termin przydatności do użycia minął, można oddać nieodpłatnie w aptekach i punktach PSZOK.

Uwaga! Nie wolno wyrzucać przeterminowanych leków do toalety, gdyż oczyszczalnie nie radzą sobie z takimi substancjami, a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodparniają się na nie, co powoduje, że leki przestają pomagać i aby organizm mógł poradzić sobie z infekcjami potrzebne są nowe, jeszcze mocniejsze. 

Przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach.

Ważne! Do pojemników w aptece nie wolno wrzucać zużytych strzykawek i igieł, gdyż jest to już inny rodzaj odpadów, które należy oddawać w zakładach leczniczych lub przychodniach, które mają podpisaną umowę z właściwym zakładem, który prowadzi ich utylizację.

Do pojemników na przeterminowane substancje lecznicze należy wrzucać leki w postaci drażetek, tabletek, maści, aerozoli oraz lekarstwa w postaci płynnej.

0
0
0
s2smodern
26,14,-1,70,1
310,1000,0,2,500,6000,60,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/4, 1,8843 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/6, 0,8464 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/6, 1,5240 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/9, 0,4111 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/10, 0,5000 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/3, 0,4716 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/4, 2,8382 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/5, 0,3596 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/13, 2,0312 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/14, 2,00 ha
Sprawdź szczegóły

video

wiecej filmow