Wyroby azbestowe

TRANSMISJE NA ŻYWO >>

s5 logo2

Dzisiaj jest: 21 marca 2019    |    Imieniny obchodzą: Lubomir, Benedykt, Mikołaj

 

Projekty realizowane przez Miasto Kraśnik

 

belka um

   

ZAŁATW SWOJĄ SPRAWĘ W URZĘDZIE

BANER 600x400 2

 

Ogłoszenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego  oraz
§ 2 ust. 1 „Regulaminu udzielania dofinansowania usługi usuwania wyrobów zawierających azbest  z nieruchomości położonych na terenie Miasta Kraśnik na rok 2018” przyjętego Zarządzeniem Nr 523/2018 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 16.10.2018 r.

Burmistrz Miasta Kraśnik

ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do zadania dotyczącego usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta Kraśnik
w 2019 roku.

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające wyroby azbestowe na nieruchomości z terenów Miasta Kraśnik, w terminie naboru wniosków tj.: od 17.10.2018 r. do 26.11.2018 r.

Wnioski o udzielenie dotacji wraz z kompletem załączników, o których mowa w „Regulaminie udzielania dofinansowania usługi usuwania wyrobów zawierających azbest …”, należy składać pisemnie na formularzu w Urzędzie Miasta, ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik.

Regulamin oraz formularze wniosku dostępne są w tut. urzędzie w pok. 210 oraz na stronie internetowej miasta. Informacje dot. dofinansowania udzielane są pod nr tel. 81 825 15 49 / 81 825 15 61.

Zarządzenie 

Regulamin

Wniosek

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Oświadczenie o usunięciu wyrobów zawierających azbest

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbestbezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Oświadczenie o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowalnej

logo azbest

I WYROBY AZBESTOWE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011, Nr 8, poz. 31) właściciele, zarządcy lub użytkownicy miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest dokonują inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury, a wynik tej inwentaryzacji ujmuje się w informacji, którą osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcą przedkładają burmistrzowi, natomiast przedsiębiorcy – właściwemu marszałkowi województwa. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku.

Wykorzystanie wyrobów zawierających azbest w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi dopuszcza się do dnia 31.12.2032 r.

- Informacja o wyrobach azbestowych 
- OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

29 października 2015 r. uchwałą Rady Miasta Kraśnik Nr XVIII/99/2015 został przyjęty Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kraśnik na lata 2015 - 2018 z perspektywą do roku 2032.

"Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kraśnik na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2032"

II WFOŚiGW  

Gmina Miasto Kraśnik  informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Kraśnik w 2018 roku.” jest dotowana na podstawie umowy nr 78/2018/D/OZ z dnia 23.04.2018 r. zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 logo wfosigw

                                                                                             

 

0
0
0
s2smodern
26,14,-1,70,1
310,1000,0,2,500,6000,60,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/4, 1,8843 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 437/6, 0,8464 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/6, 1,5240 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/9, 0,4111 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 438/10, 0,5000 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/3, 0,4716 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 439/4, 2,8382 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/5, 0,3596 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/13, 2,0312 ha
Sprawdź szczegóły
Działka nr 440/14, 2,00 ha
Sprawdź szczegóły

video

wiecej filmow