Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Dodatek na ogrzewanie prądem

29.11.2022 Print

Od 1 grudnia 2022r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek elektryczny, dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania.
 

Komu przysługuje dodatek?
Dodatek przyznawany jest na gospodarstwo domowe, niezależnie od dochodu, jeśli główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.
Źródło ogrzewania musi być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Dodatek nie przysługuje, jeśli:
– energia elektryczna używana do ogrzewania pochodzi z mikroinstalacji OZE , w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (np. z instalacji fotowoltaicznej),
– gospodarstwo domowe objęte jest pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy,
- w gospodarstwie domowym zakupiono paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Dodatek przyznawany jest w kwocie: 1 000 zł lub 1 500 zł – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.
W przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe – jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych. Jeżeli złożono więcej wniosków o wypłatę dodatku z jednego adresu, to dodatek jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022r. do dnia 1 lutego 2023r. Wnioski złożone po dniu 1 lutego 2023r. pozostawia się bez rozpoznania.


E.Ł.