Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

​Dodatek osłonowy w 2024 roku - informator

22.01.2024 Print

W tym roku ponownie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.
Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Szpitalna 1A, pok. nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany).
Wniosek składany drogą elektroniczną musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.
 
Wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r.
Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Podstawą wyliczenia przeciętnego dochodu są dochody za 2022 rok.  Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.
W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.
Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy dla osób ogrzewających domy węglem:

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

O wyższą kwotę dodatku można starać się, kiedy źródło ciepła (piec) jest zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?
Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Przyznanie dodatku nie ma formy decyzji. Jeśli wnioskodawca poda adres email, przesyłana jest informacja o przyznaniu. W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
Odmowy przyznania dodatku będą wydawane w formie decyzji.
Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 81 825 43 29 lub 601 955 112.

 

Wniosek do pobrania poniżej:


Dagmara Okulus