Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Działanie 4.2 Produkcja Energii z OZE w przedsiębiorstwach

06.02.2020 Print
Zdjęcie - Działanie 4.2 Produkcja Energii z OZE w przedsiębi...

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie informuje, że uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr CXVII/2414/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku wydłużony został termin naboru wniosków w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach do 13 marca 2020 roku do godz. 15:00:00.

Pełną dokumentację konkursową i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej:

https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/4-2-produkcja-energii-z-oze-w-przedsiebiorstwach-1/aktualizacja-regulaminu-konkursu-wydluzenie-naboru-do-13-03-2020-r/

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, lubelscy przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą ubiegać się o wsparcie m.in. na:

  • Budowę i przebudowę instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

  • Budowę instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji,

  • Budowę i modernizację dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania  energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci),

  • Budowę lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości,

  • Poprawę sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 45 372 600,00 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 2 268 630,00 zł.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR:

zgodnie z programami pomocy publicznej
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

dla przedsiębiorstw z sektora MŚP   2 500 000,00 PLN
dla spółek prawa handlowego   3 000 000,00 PLN

Zachęcamy do skorzystania z możliwości, jakie daje to Działanie!
 

TK