Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Dziękujemy za zaangażowanie w pracę nad nową wizją Kraśnika!

15.09.2020 Print
Dziękujemy za zaangażowanie w pracę nad nową wizją Kraśnika!

W drodze po grant z funduszy norweskich w ramach programu Rozwój Lokalny, zakończyliśmy etap zbierania projektów, pomysłów i przedsięwzięć mających służyć całej społeczności Kraśnika. 


Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i instytucjom za tak żywe zainteresowanie i zaangażowanie się w kreowanie przyszłości naszego miasta. W wyniku naboru spłynęło ponad 150 różnych propozycji dotykających wielu płaszczyzn życia społecznego. 


W dniu 14.09.2020 r.  zebrał się Zespół Oceniający powołany Zarządzeniem Nr 368/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik w którego w skład weszli przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz pracowników urzędu. Po dokonaniu wstępnej oceny formalnej większość projektów została poddana ocenie merytorycznej. Kryteriami oceny były stopień w jakim projekt niweluje zdiagnozowane problemy, oraz zgodność z wymogami konkursowymi i politykami horyzontalnymi dotyczącymi dostępności plus, polityki 4r, zasadami równości płci, równości szans i niedyskryminacji, a także czy projekt wpisuje się w główne kierunki rozwoju miasta określone na podstawie wcześniejszej diagnozy.
 

Projekty, które w toku oceny merytorycznej, przy uwzględnieniu wszystkich kryteriów uzyskały najwyższą liczbę punktów, będą możliwe do realizacji w Programie „Rozwój Lokalny”. Pozostałe propozycje, które nie zostały zakwalifikowane, posłużą jako bank pomysłów przy innych projektach i będziemy dążyć do ich realizacji szukając źródeł finansowania.


 
Kinga Stec