Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Kraśnicki pakiet pomocowy dla przedsiębiorców

24.03.2020 Print
Zdjęcie - Kraśnicki pakiet pomocowy dla przedsiębiorców

załączniki do pobrania

 

Burmistrz Miasta Kraśnik wprowadza „Pakiet Pomocowy dla Przedsiębiorców”, którego celem jest ograniczenie uciążliwości wynikających ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się kraśnickie firmy, których funkcjonowanie zdało zawieszone do odwołania, w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej stanu epidemii, a co za tym idzie ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi działalności handlowej, gastronomicznej, rozrywkowej, a także wprowadzenia nowych zasad funkcjonowania galerii handlowych.

W związku z tym przedsiębiorcy prowadzący działalność ujętą w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., tj.:

 • polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu;

 • związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencję;

 • twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;

 • związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness;

 • związaną z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach oraz działalności klubów filmowych;

 • związaną z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych);

 • działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej;

 • działalnością z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego;

lub inne podmioty prowadzące działalność, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o:

 1. odroczenie terminu płatności na okres do 6 miesięcy lub rozłożenie na raty:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku od środków transportowych;

 2. wstrzymanie naliczania opłat czynszowych za wynajęty lub dzierżawiony lokal komunalny w okresie od 14 marca 2020 r. w przypadku wstrzymania prowadzenia działalności gospodarczej w wynajmowanym lub dzierżawionym lokalu, na okres do 3 miesięcy;

 3. obniżenie o 50% stawki czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy komunalnego lokalu użytkowego w przypadku ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w wynajmowanym lub dzierżawionym lokalu, na okres do 3 miesięcy;

 4. zmniejszenie wymiaru opłaty za korzystanie z przystanków miejskich, na okres do 3 miesięcy,

 5. zwrot dokonanych opłat rezerwacyjnych na miejskich targowiskach, za cały okres ich zamknięcia,

Wystarczy, że przedsiębiorca dołączy podstawowe wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis.

 2. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 3. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów).

 4. Dokumenty finansowe za I kwartał 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.

 5. Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) - stanowiące podstawę dla ubiegających się o ulgę w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym (jak np. użytkowanie wieczyste, dzierżawa, czynsz).

Wniosek podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorca może złożyć w jednej z poniższych form:

 1. w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP,

 2. drogą mailową na adres: kancelaria@krasnik.eu

 3. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik.

UWAGA: 
Ze względu na Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, nie przewidujemy dostarczania wniosków osobiście do budynku Urzędu Miejskiego w Kraśniku. 

Dodatkowo informujemy, że każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

W przypadku, gdy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nadal będzie trudna mimo przyznanej ulgi, będzie możliwe ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji ulgowej lub o zmianę zawartego porozumienia. Z wnioskiem należy wystąpić na minimum 30 dni przed upływem terminu odroczenia lub upływem płatności danej raty.

Załączniki:

 1. Wniosek o udzielenie ulgi.

 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 3. Oświadczenie o stanie majątkowym.

 4. Oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Wszystkie dokumenty do pobrania tutaj

T.K.