Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Kraśnicki pakiet pomocowy dla przedsiębiorców

24.03.2020 Print
Kraśnicki pakiet pomocowy dla przedsiębiorców

załączniki do pobrania

 

Burmistrz Miasta Kraśnik wprowadza „Pakiet Pomocowy dla Przedsiębiorców”, którego celem jest ograniczenie uciążliwości wynikających ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się kraśnickie firmy, których funkcjonowanie zdało zawieszone do odwołania, w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej stanu epidemii, a co za tym idzie ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi działalności handlowej, gastronomicznej, rozrywkowej, a także wprowadzenia nowych zasad funkcjonowania galerii handlowych.

W związku z tym przedsiębiorcy prowadzący działalność ujętą w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., tj.:

 • polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu;

 • związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencję;

 • twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;

 • związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness;

 • związaną z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach oraz działalności klubów filmowych;

 • związaną z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych);

 • działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej;

 • działalnością z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego;

lub inne podmioty prowadzące działalność, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o:

 1. odroczenie terminu płatności na okres do 6 miesięcy lub rozłożenie na raty:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku od środków transportowych;

 2. wstrzymanie naliczania opłat czynszowych za wynajęty lub dzierżawiony lokal komunalny w okresie od 14 marca 2020 r. w przypadku wstrzymania prowadzenia działalności gospodarczej w wynajmowanym lub dzierżawionym lokalu, na okres do 3 miesięcy;

 3. obniżenie o 50% stawki czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy komunalnego lokalu użytkowego w przypadku ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w wynajmowanym lub dzierżawionym lokalu, na okres do 3 miesięcy;

 4. zmniejszenie wymiaru opłaty za korzystanie z przystanków miejskich, na okres do 3 miesięcy,

 5. zwrot dokonanych opłat rezerwacyjnych na miejskich targowiskach, za cały okres ich zamknięcia,

Wystarczy, że przedsiębiorca dołączy podstawowe wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis.

 2. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 3. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów).

 4. Dokumenty finansowe za I kwartał 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.

 5. Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) - stanowiące podstawę dla ubiegających się o ulgę w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym (jak np. użytkowanie wieczyste, dzierżawa, czynsz).

Wniosek podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorca może złożyć w jednej z poniższych form:

 1. w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP,

 2. drogą mailową na adres: kancelaria@krasnik.eu

 3. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik.

UWAGA: 
Ze względu na Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, nie przewidujemy dostarczania wniosków osobiście do budynku Urzędu Miejskiego w Kraśniku. 

Dodatkowo informujemy, że każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

W przypadku, gdy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nadal będzie trudna mimo przyznanej ulgi, będzie możliwe ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji ulgowej lub o zmianę zawartego porozumienia. Z wnioskiem należy wystąpić na minimum 30 dni przed upływem terminu odroczenia lub upływem płatności danej raty.

Załączniki:

 1. Wniosek o udzielenie ulgi.

 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 3. Oświadczenie o stanie majątkowym.

 4. Oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Wszystkie dokumenty do pobrania tutaj

T.K.
Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji