Kraśnicki katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Oferta o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie Piłka Nożna Kobiet Grupa Orliczek”

19.06.2020 Print
Oferta o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie Piłka Nożna Kobiet Grupa Orliczek”

Burmistrz Miasta Kraśnik informuje, że w dniu 18 czerwca 2020 r. Klub Sportowy Kraśnik złożył ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie Piłka Nożna Kobiet Grupa Orliczek”, które będzie realizowane od 1 lipca 2020 r. do 23 września 2020 r. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego może zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Oferta złożona przez Klub Sportowy Kraśnik spełnia warunki określone w art. 19 a, a organ wykonawczy j.s.t. stwierdził celowość realizacji zadania publicznego. Wobec powyższego Burmistrz Miasta Kraśnik zgodnie z art. 19 a, ust. 3 ww. ustawy informuje, że do dnia 29 czerwca 2020 r. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miasta w Kraśniku, ul. Lubelska 84, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy j.s.t. zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z ww. organizacją pozarządową.
 

Oferta została zamieszczona:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kraśniku,

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kraśniku,

  • na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kraśniku.