Kraśnicki katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Ogłoszenie o aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kraśnik na lata 2017-2023

26.08.2019 Print

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kraśnik będzie zaktualizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzonymi w dniu 3 lipca 2015 r. przez Ministra Rozwoju (tekst jednolity z dnia 2 sierpnia 2016 r.).

 

Zaktualizowany Program Rewitalizacji będzie stanowił podstawę do podjęcia kolejnych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze Miasta Kraśnik wymagających szczególnego wsparcia. Ponadto Program Rewitalizacji umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania do nowych projektów ze środków zewnętrznych. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji przyczynią się do pobudzania aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, zwiększenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej. 

 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jest kompleksowym i efektywnym procesem, mającym za zadanie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, spowodowanego koncentracją negatywnych zjawisk: 

 

  • społecznych (ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciążka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, wielodzietność, przemoc w rodzinie, alkoholizm, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), 

  • gospodarczych (niski poziom przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw),

  • środowiskowych (przekroczenie standardów jakości środowiska, obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska), 

  • przestrzenno-funkcjonalnych (niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niski poziomu obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niska jakość terenów publicznych), 

  • technicznych (degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska), 

przy aktywnym udziale i współpracy z lokalną społecznością. 

 

Pierwszym etapem prac nad opracowaniem aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji jest całościowa aktualna diagnoza Miasta Kraśnik umożliwiająca rozszerzenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru/obszarów rewitalizacji, charakteryzujących się największą kumulacją problemów społeczno-gospodarczych i możliwych do wyzwolenia lokalnych potencjałów w ww. sferach.

 

Zgodnie z zapisami obecnie obowiązującego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kraśnik na lata 2017-2023 (UCHWAŁA NR XXXIX/359/2017 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 10 maja 2017 r.) teren przeznaczony do rewitalizacji w mieście Kraśnik obejmuje przestrzeń o powierzchni 42,66 ha. Stanowi on 1,6% obszaru miasta. Liczba osób zamieszkałych w wyznaczonym obszarze stanowi 2,98% mieszkańców miasta.

 

Zgodnie z założeniami ustawy o z dnia 9 października o rewitalizacji oraz ww. wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% ogólnej powierzchni miasta, a także nie może być zamieszkały przez więcej niż 30% ogólnej liczby jego ludności.

 

Wyznaczony obecny obszar rewitalizacji od strony północnej ograniczony jest ulicą Oboźną oraz działkami nr: 147, 143 oraz 678 do ulicy Jagiellońskiej. Od strony wschodniej granicą są ulice: Jagiellońska oraz Andrzeja Struga. Od południa granicę stanowią działki nr 341/1, 341/2, 341/3, 341/4, 1, 2, ulice: Rybna, Gabriela Narutowicza, Szewska, Bagno, Strażacka, Józefa Piłsudskiego a następnie działki nr 705/2 i 325/5 obejmująca ulicę Tadeusza Kościuszki. Od strony zachodniej obszar ten ograniczony jest ulicą Mleczarską, a następnie działkami: 586/2, 587, 588, 589, 590 do ulicy Tadeusza Kościuszki.

 

Obszar rewitalizacji i obszar zdegradowany

 

Obszar rewitalizacji


 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i wszystkie inne osoby oraz podmioty, które chcą mieć wpływ na rozwój Miasta do włączenia się do prac wyznaczeniem obszarów zdegradowanych i do rewitalizacji. 

 

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety

 

Jednocześnie zapraszamy przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego na spotkania konsultacyjne, które umożliwią poznanie oczekiwań i potrzeb interesariuszy rewitalizacji oraz dokładną aktualną diagnozę Miasta Kraśnik w celu wyznaczenia obszaru/obszarów zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Szczegółowe informacje dotyczące ww. spotkań konsultacyjnych zostaną podane wkrótce.

 

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania aktualnych kluczowych problemów miasta koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także lokalnych potencjałów.

 

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 10.09.2019 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kraśnik ul. Lubelska 84 w Kraśniku, przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik, z dopiskiem: "ANKIETA na potrzeby aktualizacji LPR Miasta Kraśnik" lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@krasnik.eu, wpisując w temacie wiadomości "ANKIETA na potrzeby aktualizacji LPR Miasta Kraśnik. 

 
Admin