Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

05.08.2020 Print
OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
 
            Burmistrz Miasta Kraśnik Zarządzeniem nr 302/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Kraśnik na lata 2020-2035”
            Konsultacje prowadzone będą na postawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późń.zm).
                Konsultacje swoim zasięgiem terytorialnym obejmować będą obszar Miasta Kraśnik, a do udziału w konsultacjach uprawnieni będą wszyscy jego mieszkańcy.
                Konsultację odbędą się w terminie od dnia 05.08.2020 r. do dnia 19.08.2020 r. w formie zbierania uwag zgodnie z formularzem.
  • wysłanych pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik,
  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@krasnik.eu z dopiskiem  „konsultacje elektromobilność”
  • ustnie do protokołu
Uwagi wniesione po terminie nie będą uwzględniane.
Michał Zieliński