Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Rekrutacja do miejskich szkół i przedszkoli

15.02.2021 Print
Rekrutacja do miejskich szkół i przedszkoli

Dziś rozpoczyna się rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022, która potrwa do 26 lutego. W tym samym terminie rodzice mogą składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Natomiast składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola potrwa od 8 marca do 26 marca.

SZKOŁY

1. Zasady zgłoszeń i rekrutacji szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kraśnik, kandydaci do klas pierwszych mogą realizować naukę w oddziałach:

 • ogólnodostępnych;

 • integracyjnych (dostępnych w Szkole Podstawowej nr 6, Szkole Podstawowej nr 2).

2. Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem

Termin: od 15 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r.
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.
Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej, będzie miała miejsce 1 marca 2021 r.

3. Rekrutacja na wolne miejsca kandydatów spoza obwodu danej szkoły

Termin: od 1 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r.
Rekrutacja na wolne miejsca wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 22 marca 2021 r.
Od 22 marca do 2 kwietnia 2021 r. należy potwierdzić chęć podjęcia nauki w klasie pierwszej poprzez złożenie odpowiedniego dokumentu w szkole.
6 kwietnia 2021 r. nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Jeżeli kandydat nie zakwalifikuje się do żadnej z wybranych szkół, rodzic powinien zgłosić się do szkoły obwodowej. Kandydat taki może uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, która będzie prowadzona dla kandydatów do klas pierwszych od 7 czerwca 2021 r. do 18 czerwca 2021 r.

4 .Uwaga:

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny – oznacza to, że kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego. Informacja ta dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Kraśnik.
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.
Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym ma możliwość wyboru maksymalnie 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kraśnik, które we wniosku rekrutacyjnym wskazuje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.
Powyższe terminy obowiązują również dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego lub oddziału integracyjnego w wybranej szkole podstawowej.
Wnioski zgłoszeniowe i rekrutacyjne dostępne będą w szkołach podstawowych lub na stronach internetowych placówek.

W razie pytań prosimy o kontakt z wybraną szkołą – numery telefonów dostępne w linku: https://www.krasnik.eu/kultura-i-edukacja/szkoly-podstawowe lub z Referatem Edukacji Urzędu Miasta 81 458 19 20, 81 458 19 14.
 
PRZEDSZKOLA

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm) dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dzieci 3-5 letnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
 
Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kraśnik

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
Dzieci sześcioletnie (posiadające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego), które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli, po złożeniu wniosku mogą być przyjęte do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kraśnik.
Dzieci w wieku 3-6 lat (urodzone w latach: 2015-2018) dotychczas uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kraśnik mogą kontynuować uczęszczanie do swojego przedszkola.
 
Zasady rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców. Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Kraśnik. Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów:

 • W 1 etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;

 • w 2 etapie brane są pod uwagę kryteria gminne (miejskie), uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

Kryteria ustawowe

Art. 131 ust. 1 ustawy -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) mówi o przyjęciu do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy (miasta). Ponadto, art. 131 ust. 2 wskazuje kryteria, które są brane łącznie pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Wskazane kryteria to:

 • wielodzietność rodziny kandydata;

 • niepełnosprawność kandydata;

 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają jednakową wartość po 10 punktów każde.

Kryteria gminne (miejskie)

Art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.): w przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, uwzględniające zakres społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę, punkty dla poszczególnych kryteriów określa organ prowadzący.

Kryteria gminne (miejskie) określone zostały w uchwale nr XXXV/274/2017 Rady Miasta Kraśnik z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Kraśnik. Są to:

 • pozostawanie rodzica/ów, opiekuna/ów prawnych w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności rolniczej bądź gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 4 punkty,

 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 2 punkty,

 • zadeklarowanie przez rodzica/ów, opiekuna/ów prawnych korzystania przez kandydata z pełnej oferty przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, tj. trzech posiłków dziennie i czasu pobytu w placówce co najmniej 8 godzin dziennie – 2 punkty.

Terminy postępowania rekrutacyjnego
 

1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od 15 lutego 2021 r.
do 26 lutego 2021 r.

2. Podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie wolnych miejsc: 2 marca.

3. Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami: od 8 marca do 26 marca.

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 6 kwietnia.

5. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 6 kwietnia br. do 9 kwietnia.

6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 12 kwietnia.

7. W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.

8. Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

9. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

10. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

Deklaracje oraz wnioski rekrutacyjne dostępne będą w publicznych przedszkolach lub na stronach internetowych placówek.

Dodatkowe informacje:

 • Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Kraśnik, dlatego też dzieci niezamieszkałe na terenie gminy nie będą mogły wziąć udziału w rekrutacji.

 • W przypadku posiadania przez przedszkole wolnych miejsc, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.

 • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

 
W razie pytań prosimy o kontakt z wybranym przedszkolem – numery telefonów dostępne w linku: https://www.krasnik.eu/kultura-i-edukacja/zlobki-i-przedszkola lub z Referatem Edukacji Urzędu Miasta 81 458 19 20, 81 458 19 14.


Daniel Niedziałek