Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Rusza nabór do przedszkoli i szkół podstawowych

18.01.2023 Print

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/2024
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych określa Zarządzenie nr 28/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 16 stycznia 2023 roku, dostępne w linku:
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaKrasnik/document/909268/Zarz%C4%85dzenie-28_2023
 
SZKOŁY

 1. Zasady zgłoszeń do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kraśnik, kandydaci do klas pierwszych mogą realizować naukę w oddziałach:

 • ogólnodostępnych;

 • integracyjnych (dostępnych Szkole Podstawowej nr 6);

 • sportowych (dostępnych w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 6).

 

 1. Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem

Termin: od 6 lutego 2023 r. do 24 lutego 2023 r.
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.
Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej, będzie miała miejsce 27 lutego 2023 r.

 1. Rekrutacja na wolne miejsca kandydatów spoza obwodu danej szkoły

Termin: od 27 lutego 2023 r. do 10 marca 2023 r.
Rekrutacja na wolne miejsca wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 20 marca 2023 r.
Od 20 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. należy potwierdzić chęć podjęcia nauki w klasie pierwszej poprzez złożenie odpowiedniego dokumentu w szkole.
3 kwietnia 2023 r. nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Jeżeli kandydat nie zakwalifikuje się do żadnej z wybranych szkół rodzic powinien zgłosić się do szkoły obwodowej. Kandydat taki może uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, która będzie prowadzona dla kandydatów do klas pierwszych od 5 czerwca 2023 r. do 16 czerwca 2023 r.

 1. Uwaga:

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowych albo rekrutacyjny – oznacza to, że kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego.
Informacja ta dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Kraśnik.
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami. Przyjęcie dzieci spoza Miasta Kraśnik będzie możliwe po zapewnieniu miejsc dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kraśnik.
Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym ma możliwość wyboru maksymalnie 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kraśnik, które we wniosku rekrutacyjnym wskazuje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.
Powyższe terminy obowiązują również dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego lub oddziału integracyjnego w wybranej szkole podstawowej.
Wnioski zgłoszeniowe i rekrutacyjne dostępne są w szkołach podstawowych i na stronach internetowych placówek.
 
W razie pytań prosimy o kontakt z wybraną szkołą – numery telefonów dostępne w linku:
https://www.krasnik.eu/kultura-i-edukacja/szkoly-podstawowe lub z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta 81 458 19 20.

PRZEDSZKOLA
Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dzieci 3-5 letnie mają prawo do korzystania
z wychowania przedszkolnego.

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kraśnik
Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
Dzieci sześcioletnie (posiadające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego), które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli, po złożeniu wniosku będą przyjęte do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kraśnik.
Dzieci w wieku 3-6 lat (urodzone w latach: 2017-2020) dotychczas uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kraśnik mogą kontynuować uczęszczanie do swojego przedszkola.

Zasady rekrutacji
Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców. Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Kraśnik. Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów:

 • w 1 etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;

 • w 2 etapie brane są pod uwagę kryteria gminne (miejskie), uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

Kryteria ustawowe
Art. 131 ust. 1 ustawy -  Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) mówi o przyjęciu do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy (miasta). Ponadto, art. 131 ust. 2 wskazuje kryteria, które są brane łącznie pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Wskazane kryteria to:

 • wielodzietność rodziny kandydata;

 • niepełnosprawność kandydata;

 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają jednakową wartość po 10 punktów każde.

Kryteria gminne (miejskie)
Art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082
z późn. zm.): w przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, uwzględniające zakres społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę, punkty dla poszczególnych kryteriów określa organ prowadzący.
Kryteria gminne (miejskie) określone zostały w uchwale nr XXXV/274/2017 Rady Miasta Kraśnik z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Kraśnik, która jest dostępna pod linkiem:
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaKrasnik/document/43995/Uchwa%C5%82a-XXXV_274_2017

Są to:

 • pozostawanie rodzica/ów, opiekuna/ów prawnych w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności rolniczej bądź gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 4 punkty,

 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 2 punkty,

 • zadeklarowanie przez rodzica/ów, opiekuna/ów prawnych korzystania przez kandydata z pełnej oferty przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, tj. trzech posiłków dziennie i czasu pobytu w placówce co najmniej 8 godzin dziennie – 2 punkty.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od 6 lutego 2023 r. do 17 lutego 2023 r.

 2. Podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie wolnych miejsc: 23 lutego 2023 r.

 3. Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkolawraz z załącznikami: od 27 lutego 2023 r. do 17 marca 2023 r.

 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 28 marca 2023 r.

 5. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 28 marca 2023 r. do 6 kwietnia 2023 r.

 6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 12 kwietnia 2023 r.

 7. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.

 8. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 9. W terminie 7 dni dyrektor rozpatruje złożone przez rodzica odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Deklaracje oraz wnioski rekrutacyjne dostępne są w publicznych przedszkolach lub na stronach internetowych placówek.
 
Dodatkowe informacje:

 • Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kraśnik. Przyjęcie dzieci spoza Miasta Kraśnik będzie możliwe po zapewnieniu miejsc dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kraśnik.

 • Powyższe terminy i zasady obowiązują również dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do Integracyjnego Przedszkola Miejskiego nr 3 w Kraśniku.

 • W przypadku posiadania przez przedszkole wolnych miejsc, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.

 • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

W razie pytań prosimy o kontakt z wybranym przedszkolem – numery telefonów dostępne w linku: https://www.krasnik.eu/kultura-i-edukacja/zlobki-i-przedszkola lub z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta 81 458 19 20.


DO