Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

03.08.2022 Print
RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
W FORMIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW,
MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW
ĆWICZENIOWYCH W LATACH 2020-2022
 
Uprzejmie informuję, iż w roku szkolnym 2022/2023 istnieje możliwość
dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów
ćwiczeniowych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach Rządowego
programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia
w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, materiałów edukacyjnych do
kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych.
Program skierowany jest dla uczniów:
1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabosłyszących,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności
spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6,
8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności
spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 60
z późn. zm.).
W roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania:
1. zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia
ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych udzielana jest:
1) uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności
wymienionych wyżej, uczęszczającym do:
 branżowej szkoły I stopnia,
 branżowej szkoły II stopnia,
 czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 klas I – IV pięcioletniego technikum,
 klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych
w pięcioletnim technikum;
 
2) uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to
niepełnosprawności spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie
słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
 
w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopni
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającym do:
 szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
3) zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego udzielana jest:
1) uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności
wymienionych wyżej, uczęszczającym do:
 branżowej szkoły I stopnia,
 branżowej szkoły II stopnia,
 klas I – IV pięcioletniego technikum,
 klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej
w pięcioletnim technikum.
 
Wysokość pomocy:
W roku szkolnym 2022/2023 dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów
edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych będzie wynosić:
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród
następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący,
słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy
 
do kwoty 225 zł
 
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród
niepełnosprawności wymienionych wyżej, uczęszczających do branżowej
szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia
 
do kwoty 390 zł
 
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród
niepełnosprawności wymienionych wyżej, uczęszczających do
czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I – IV pięcioletniego
technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum
prowadzonej w pięcioletnim technikum
 
do kwoty 445 zł
 
Termin składania wniosków oraz wymagane dokumenty:
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
oraz materiałów ćwiczeniowych przyznaje się na wniosek opiekunów ucznia albo
pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lun innej osoby, za
zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.
 
Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku
szkolnym 2022/2023 w terminie do dnia 6 września 2022 roku. Do wniosku należy
dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu:
a) w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia
ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia
ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura
VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna), rachunek, paragon lub
oświadczenie
o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć
informację
o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego
lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do
kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego
programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-
2022;
b) w przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w
zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia
zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów koszt ich zakupu jest
zwracany opiekunom albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, po
przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego:
 imię i nazwisko ucznia,
 nazwę i adres siedziby szkoły,
 klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022,
 wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych,
 kwotę i datę zakupu,
 czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.
Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury
VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe.
Środki finansowe z tytułu zwrotu kosztów zakupu podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zostaną wypłacone wnioskodawcy na numer
konta podany we wniosku lub w przypadku braku posiadania konta bankowego – w kasie
Urzędu Miasta Kraśnik, po otrzymaniu dotacji celowej od Wojewody Lubelskiego.
Szczegółowych informacji udzielają szkoły oraz Referat Edukacji Urzędu Miasta
Kraśnik (kontakt telefoniczny: 81 458-19-14).
Jacek Michalczyk