Kraśnicki katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Rządowy Program Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym w Formie Dofinansowania Zakupu Podręczników, Materiałów Edukacyjnych i Materiałów Ćwiczeniowych w latach 2020-2022

30.07.2020 Print

Informujemy, iż w roku szkolnym 2020/2021 istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych.

 
Program skierowany jest dla uczniów:

 1. słabowidzących,

 2. niesłyszących,

 3. słabosłyszących,

 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności. o których mowa odpowiednio w pkt 1-6,

 8. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

 9. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 910) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

 

W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, o których mowa  w art. 3 pkt. 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jest udzielana:

 1. uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności wymienionych wyżej - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
  w art. 312 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 • branżowej szkoły I stopnia,

 • klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

 • klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

 • klas I i II pięcioletniego technikum,

 • klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych
  w pięcioletnim technikum.

 1. uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
  w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  o którym mowa w art. 312 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:  

 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

 
W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przez dniem 1 stycznia 2019 r., oraz dopuszczane od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, jest udzielana:

 1. uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności wymienionych wyżej - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
  w art. 312 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 • klasy III branżowej szkoły I stopnia,

 • klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych
  w pięcioletnim technikum.

 
W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jest udzielana:

 1. uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności wymienionych wyżej - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, uczęszczającym w tym roku szkolnym  do:

 • klas I i II branżowej szkoły I stopnia,

 • klas I i II pięcioletniego technikum,

 • klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonego
        w pięcioletnim technikum.

 
Wysokość pomocy:
 
W roku szkolnym 2020/2021 dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych będzie wynosić:
 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności wymienionych wyżej, uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności wymienionych wyżej, uczęszczających do klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I i II pięcioletniego technikum, klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum

do kwoty 445 zł

 
Termin składania wniosków oraz wymagane dokumenty:
 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przyznaje się na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.
Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021 w terminie do dnia 4 września 2020 roku. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 
Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu:
 

 1. w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców (rodzica) ucznia, prawnych opiekunów (prawnego opiekuna), rodziców zastępczych (rodzica zastępczego), osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna faktycznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022;

 2. w przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów koszt ich zakupu jest zwracany rodzicom uczniów, prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, opiekunom faktycznym w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy. Następuje to po przedłożeniu potwierdzenia zakupu. Wystawia je podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Potwierdzenie zakupu musi zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko ucznia,

 • nazwę i adres siedziby szkoły,

 • klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021,

 • wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

 • kwotę i datę zakupu,

 • czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

 

Środki finansowe z tytułu zwrotu kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zostaną wypłacone wnioskodawcy na numer konta podany we wniosku lub w przypadku braku posiadania konta bankowego - w kasie Urzędu Miasta Kraśnik, po otrzymaniu dotacji celowej od Wojewody Lubelskiego.
 
Szczegółowych informacji udzielają szkoły oraz Referat Edukacji Urzędu Miasta Kraśnik (kontakt telefoniczny: 81 458-19-14).

 

Kinga Stec