Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Wnioski w sprawie stypendiów burmistrza można składać do 31 sierpnia

08.07.2024 Print
Zdjęcie - Wnioski w sprawie stypendiów burmistrza można skła...

Przypominam, że zgodnie z regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Kraśnik za wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i twórczości artystycznej, wnioski można składać do 31 sierpnia br. Wzory wniosków znajdziecie Państwo w linku pod tekstem.
 
Stypendium przyznawane jest uczniom klas IV-VIII, uczęszczającym do szkół podstawowych prowadzonych i dotowanych przez miasto Kraśnik, za rok szkolny 2023/2024. Stypendium ma charakter motywacyjny i wypłacane jest w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Kraśnik w godzinach (godz. 7:30 – 15:30, z wyjątkiem wtorku: godz. 8:00 – 16:00). Uprawnionymi do składania wniosków są:

  • dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, po pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej;

  • rodzic lub prawny opiekun;

  • stowarzyszenia, związki, organizacje, instytucje lub placówki.

Dla jednej osoby w danym roku może zostać złożony tylko jeden wniosek, do którego należy dołączyć wymagane dokumenty: 

  • kserokopię świadectwa ucznia za rok szkolny, którego dotyczy stypendium;

  • dokumenty potwierdzające uzyskane przez ucznia osiągnięcia, które poświadczają spełnianie kryteriów określonych w regulaminie;

  • odpis uchwały Rady Pedagogicznej (dotyczy wniosków składanych przez dyrektora szkoły).

Kserokopie dołączonych do wniosku dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
Szczegółowe kryteria, zasady i tryb przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Kraśnik za wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i twórczości artystycznej, określa załącznik nr 1 do uchwały Nr XI/92/2019 Rady Miasta Kraśnik z dnia 23 sierpnia 2019 roku
(Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 17 września 2019 roku poz. 5092).

Na zdjęciu: uroczystość wręczenie stypnediów za wyniki w nauce w 2022 r.  


Wnioski do pobrania 

Daniel Niedziałek