Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

O budowie mieszkań czynszowych i studium zagospodarowania na powakacyjnej sesji Rady Miasta Kraśnik

02.09.2021 Print
Zdjęcie - O budowie mieszkań czynszowych i studium zagospoda...

W czwartek 2 września odbyła się pierwsza, powakacyjna sesja Rady Miasta Kraśnik. Na wniosek burmistrza Wojciecha Wilka radni zajęli się podczas niej między innymi tematami utworzenia spółki, która zajmie się budową i wynajmem mieszkań czynszowych, przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik oraz sprzedażą miejskich nieruchomości.


Jeśli chodzi o pierwszy z tematów, Rada Miasta na wniosek burmistrza Wojciecha Wilka jednogłośnie wyraziła zgodę na utworzenie spółki SIM Lubelskie oraz na podjęcie starań o pozyskanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez Miasto Kraśnik udziałów w tworzonej spółce.
 

- Podstawowym celem gospodarczym spółki, której siedziba będzie w Kraśniku, będzie budowa budynków mieszkalnych, mieszkań czynszowych, oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dofinansowanie z FRM, o które będziemy się starać, to 3 mln zł. To propozycja nakierowana przede wszystkim na osoby, które mają zbyt duże dochody aby otrzymać lokal komunalny, a jednocześnie zbyt małe, by starać się o kredyt mieszkaniowy na własne M – wyjaśnia burmistrz Wojciech Wilk.
 

Proces inwestycyjny będzie organizowany przez samą spółkę, natomiast do Miasta będzie należało przeprowadzenie naboru najemców do danej inwestycji. Już w lipcu Miasto Kraśnik podpisało porozumienie o współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości, a w sierpniu w Kraśniku odbyło się spotkanie z przedstawicielami KZN oraz 13 samorządów, które wspomnianą spółkę chcą tworzyć. Chęć wejścia do SIM Lubelskie, oprócz Kraśnika, wyraziły samorządy Janowa Lubelskiego, Opola Lubelskiego, Tomaszowa Lubelskiego, gmin wiejskiej i miasta Krasnystaw, Rejowca, Siennicy, Izbicy, Leśniowic, gminy wiejskiej Chełm, Hrubieszowa i Włodawy.
 

Każda z gmin ma wnieść do spółki wkład własny w wysokości 3 mln zł (środki z RFRM), a później aportem także działki gruntowe, na których mają być realizowane inwestycje. Realizacja inwestycji będzie finansowana ze środków własnych spółki, do 35% kosztów może być bezzwrotnie dofinansowana z funduszu dopłat do SIM. Spółka do 80% może również zawierać preferencyjne kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego. W 10-20% kosztów budowy lokalu mają partycypować najemcy. Będą oni mieli możliwość wykupu takiego mieszkania po upływie 15 lat (wniesiony wkład byłby zaliczany na poczet wykupu mieszkania). Jeżeli ktoś nie będzie chciał wykupić mieszkania, a dokonał wkładu własnego, to po 5 latach będzie mógł starać się o jego zwrot poprzez obniżenie wysokości czynszu najmu.
 

Ważna decyzją podjęta przez radnych była zgoda na przystąpienie do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik”. To jeden z ważniejszych dokumentów o charakterze planistycznym oraz strategicznym. Wyznacza on długofalowe kierunki rozwoju miasta. Obecne studium zostało uchwalone w 2001 roku. W ciągu 20 lat dokument był kilkukrotnie poprawiany, ale na ten moment wymaga kompleksowej aktualizacji. Nowe studium dotyczyć ma całego obszaru miasta. Celem jego aktualizacji jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, przedsiębiorców dotyczących m.in. wskazania terenów inwestycyjnych, mieszkaniowych, doprecyzowania pewnych kwestii w tym zakresie.
 

Radni dokonali również zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok przesuwając środki tam gdzie są potrzebne nieco większe pieniądze lub je zdejmując, jeśli pojawiły się oszczędności. Wyrazili ponadto zgodę na sprzedaż kilku nieruchomości gruntowych oraz zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy nieruchomości będących w zasobie Gminy Miasta Kraśnik, w ramach kontynuacji oraz podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, działającym przy Szkole Podstawowej nr 5. Dotychczasowe stawki opłat za pobyt zostały zmniejszone, a zasady ich pobierania uproszczone.
 

Rada Miasta zwiększyła ponadto o nieco ponad 31 tys. zł budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r. na zadania związane ze wspomaganiem instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych podejmujących działania służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemu narkomanii.


red