Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Oferta o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Transport zawodników UKP Fala Kraśnik na treningi pływackie”

16.11.2020 Print

Burmistrz Miasta Kraśnik informuje, że 16. 11. 2020 r Uczniowski Klub Pływacki FALA Kraśnik złożył ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Transport zawodników UKP Fala Kraśnik na treningi pływackie” , które będzie realizowane od 26 listopada  2020 r. do  31 grudnia   2020 r.  Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostka samorządu terytorialnego (jst) może zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. 
 

Oferta złożona przez  Uczniowski Klub Pływacki FALA Kraśnik  spełnia warunki określone w art. 19a, a organ wykonawczy jst stwierdził celowość realizacji zadania publicznego. Wobec powyższego Burmistrz Miasta Kraśnik, zgodnie z art. 19a, ust. 3 ww. ustawy, informuje, że do dnia 23 listopada 2020 r. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jst zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z ww. organizacją pozarządową.

Oferta została zamieszczona:

• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kraśnik,

• na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kraśnik,

• na stronie internetowej Urzędu Miasta Kraśnik.

 
Kinga Stec