Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

11.02.2019 Print
Zdjęcie - Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2...

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Kraśnik określa Zarządzenie nr 37/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 23 stycznia 2019 roku.

 

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Kraśnik, odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), skierowana jest do kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Kraśnik. Kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Kraśnik mogą być przyjęci w postępowaniu uzupełniającym, gdy dana placówka dysponuje wolnymi miejscami.

 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której określono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenia przyjmowane są w szkołach od 1.02.2019 r. do 8.03.2019 r. W stosunku do dzieci spoza obwodu przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na I etapie są brane pod uwagę kryteria ustawowe, natomiast na II etapie – kryteria określone przez Radę Miasta Kraśnik w uchwałach:

 

Nr XXXV/273/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Kraśnik (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 1009),

 

Nr XXXV/274/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Kraśnik (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 1010).


Zarządzenie nr 37/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik 

Admin