Kraśnicki katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Rządowy Program Pomocy Uczniom w 2019 roku „WYPRAWKA SZKOLNA”

12.08.2019 Print

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2019 ROKU „WYPRAWKA SZKOLNA”
 
            Uprzejmie informuję, iż w roku szkolnym 2019/2020 istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna”.
            Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.
            Program „Wyprawka szkolna” skierowany jest dla uczniów:

 1. słabowidzących,

 2. niesłyszących,

 3. słabosłyszących,

 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1 – 7

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
 
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych
z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania oraz materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

 • branżowej szkoły I stopnia,

 • klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

 • klas I – III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

 • klasy I pięcioletniego technikum,

 • klas I – IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

 
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach,
w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 roku, oraz dopuszczonych od dnia 1 stycznia 2019 roku zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

 • klas II i III branżowej szkoły I stopnia,

 • klas II – IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

 
Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

 • klasy I branżowej szkoły I stopnia,

 • klasy I pięcioletniego technikum,

 • klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,

 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

 
Wysokość pomocy:
            Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych będzie wynosić:
 

dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I – III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I – IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty 225,00 zł

dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia

do kwoty 390,00 zł

dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczającego do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I – III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I – IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum

do kwoty 445,00 zł

 
Termin składania wniosków oraz wymagane dokumenty:
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy
z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2134 z późn. zm.) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych
w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia.
Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020 w terminie do dnia 5 września 2019 roku. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 
Zwrot kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu:

 1. w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodziców (rodzica) ucznia, prawnych opiekunów (prawnego opiekuna), rodziców zastępczych (rodzica zastępczego), osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna faktycznego w rozumieniu ustawy
  z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom
  w 2019 roku – „Wyprawka szkolna”;

 2. w przypadku zakupów dla grupy uczniów koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom), rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych
  w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy. Następuje to po przedłożeniu potwierdzenia zakupu. Wystawia je podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne. Potwierdzenie zakupu musi zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko ucznia,

 • nazwę i adres siedziby szkoły,

 • klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020,

 • wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych,

 • kwotę i datę zakupu,

 • czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

 
Środki finansowe z tytułu zwrotu kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych zostaną wypłacone wnioskodawcy w kasie Urzędu Miasta Kraśnik, po otrzymaniu dotacji celowej od Wojewody Lubelskiego.
 
Szczegółowych informacji udzielają szkoły oraz Wydział Oświaty Urzędu Miasta Kraśnik (kontakt telefoniczny: 81 458-19-14).
 
 
 
 
 
Pliki do pobrania:

 1. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 2. Zarządzenia nr 360/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna” w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.


Kinga Stec