Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Spotkanie online w sprawie projektu "Rozwój Lokalny"

30.03.2020 Print
Spotkanie online w sprawie projektu "Rozwój Lokalny"

26 marca odbyło się spotkanie on-line Zespołu Miejskiego z doradcami ze Związku Miast Polskich, w trakcie którego omówione zostały zasady i metody dalszej współpracy z doradcami i konsultacji z interesariuszami, przy wykorzystaniu narzędzi do pracy zdalnej oraz dokonano podsumowania wyników dotychczasowych prac nad projektem miasta Kraśnik pn. „Kraśnik – przyjazne miasto” w ramach programu „Rozwój Lokalny”.

W pierwszej części spotkania osoby z Zespołu Miejskiego przekazały doradcom najważniejsze wnioski wynikające z analizy badania ankietowego przedsiębiorców, młodzieży i pracowników samorządowych, przeprowadzonego kilka tygodni temu. Przy czym Zespół Miejski zwrócił uwagę, że duża część odpowiedzi przedsiębiorców oraz pewna część odpowiedzi młodzieży dotycząca ich problemów, potrzeb i wyzwań w obecnych okolicznościach społeczno-gospodarczych, wyrażona przed epidemią i teraz może się różnić. Trudno jest wobec powyższego w obecnej chwili dokonać całościowego i końcowego podsuwania tych badań i zamknąć ten etap prac nad projektem.        

W dalszej części spotkania omówione zostały wstępne wyniki diagnozy obecnego funkcjonowania lokalnej administracji i jej współpracy z zewnętrznymi interesariuszami, w sześciu obszarach, tj.: zarzadzanie strategiczne, zarzadzanie finansowe, koordynacja działań wewnątrz JST, zarządzanie zasobami ludzkimi, jakość i dostępność usług publicznych oraz przejrzystość, partnerstwo i aktywność społeczna. Analiza wyników pozwoli zobrazować obecny stan kluczowych obszarów funkcjonowania urzędu miasta, jednostek organizacyjnych miasta i spółek miejskich. Docelowo wnioski i rekomendacje posłużą do opracowania celów tzw. „Planu Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Kraśnik” oraz zaplanowania i charakterystyki działań planowanych do podjęcia w odpowiedzi na zidentyfikowane problemy natury instytucjonalnej, ze wskazaniem ich znaczenia dla poprawy funkcjonowania instytucji publicznych na terenie miasta.      

Podczas wideokonferencji przyjęto również wstępny harmonogram dalszych prac, które ze względu na obecną sytuację związana z epidemią koronawirusa będą prowadzone w formie on-line. Dotyczy to zarówno spotkań Zespołu Miejskiego jak i konsultacji z mieszkańcami.

Najbliższe działania planowane w projekcie to przede wszystkim opracowanie analizy SWOT_SRGG z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych przez Związek Miast Polskich. Przeprowadzenie analizy kluczowych dla miasta zasobów, produktów i czynników rozwoju pozwoli na identyfikację kluczowych deficytów, problemów, barier rozwojowych i wyzwań stojących przed miastem. W konsekwencji zostanie zdefiniowany profil miasta, cele i potrzeby rozwojowe, które z kolei będą punktem wyjścia do opracowania nowej ścieżki rozwoju miasta. 

KW