Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

31.01.2022 Print
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 15 Odporne Lubelskie - zasoby REACT-EU dla Lubelskiego, Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Do kogo skierowane jest dofinansowanie?

Przedsiębiorstwa:
- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu),
- Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki (przedsiębiorstwa niespełniające definicji zawartej w Rozporządzeniu 651/2014 - duże przedsiębiorstwa).

Wnioski można składać w terminie:

I Runda konkursu
„Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW”
od dnia 28.02.2022 r. do dnia 21.03.2022 r. do godziny 15:00;

II Runda konkursu
„Głęboka termomodernizacja”
od dnia 22.03.2022 r. do dnia 20.04.2022 r. do godziny 15:00;

III Runda konkursu
„Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW”
od dnia 21.04.2022 r. do dnia 06.05.2022 r. do godziny 15:00.
 
Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem https://lsi2014.lubelskie.pl/main/any/start

MS