Kategoria (dotknij aby wybrać)
Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Zwrot podatku VAT za ogrzewanie gazem - złóż wniosek

13.05.2024 Print
Zdjęcie - Zwrot podatku VAT za ogrzewanie gazem - złóż wniosek

Odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego. Refundacja obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Wnioskodawcą musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury i zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych oraz jest odbiorcą wskazanym na fakturze VAT. Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

 • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

 • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.


Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie od 1 sierpnia 2023 do 30 września 2024 r. - uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis winien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB. Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany we wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej (e-mail), we wniosku o refundację podatku VAT, informację o przyznaniu refundacji będzie można odebrać w Urzędzie Miasta Kraśnik.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,

 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. oraz w 2024 r. należy składać w Urzędzie Miasta Kraśnik:

 • do dnia 30 września 2024 r. - w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,

 • po dniu 30 września 2024 r. - w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, która jest przedmiotem wniosku.

Wniosek składa się:

 • na piśmie (wniosek dostępny w Urzędzie Miasta Kraśnik),

 • można go pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2024-r/
 

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wysyłka pisma ogólnego na skrzynkę ePUAP właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT),

 • przy użyciu aplikacji mObywatel.
  (op.AW)

Daniel Niedziałek
Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji