Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Dodatek osłonowy – gdzie złożyć wniosek, najczęstsze pytania

12.01.2022 Print
Zdjęcie - Dodatek osłonowy – gdzie złożyć wniosek, najczęsts...

Aby otrzymać dodatek osłonowy wniosek należy złożyć do 31 października 2022 roku. Jeśli wniosek złożony będzie do końca stycznia, dodatek będzie wypłacony  w 2 ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku  do końca stycznia, nadal mogą ubiegać się  o wsparcie. Otrzymają wtedy dodatek wypłacony w jednej transzy, do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski można składać::
elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
tradycyjnie (papierowo) w następujących placówkach:

Urząd Miasta Kraśnik ul. Lubelska 84
 poniedziałek, środa – piątek 7:30 – 15:30
wtorek 8:00 – 16:00
 
Punkt obsługi mieszkańców w CKiP al. Niepodległości 44
poniedziałek, środa – piątek w godz. 8:00 – 15:30
wtorek 8:00 – 16:00
 
Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Kolejowa 28
środa 13:00 – 15:30
piątek 13:00 – 15:30
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 4A
poniedziałek- piątek 7:00 – 15:00

Harmonogram obowiązuje do dnia 31 stycznia 2022 r.
Informacja telefoniczna:  81 458 19 27, ogólnopolska infolinia dot. dodatku osłonowego: +48 22 369 14 44.
 
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

1. Czym jest dodatek osłonowy?
Jest to specjalne, jednorazowe świadczenie, które ma rekompensować rosnące ceny energii elektrycznej, gazu i żywności. Stawki  dodatku  osłonowego,  które  są  uzależnione  m.in.  od  wysokości  dochodu  i  liczby  osób  w gospodarstwie domowym, wyniosą od 400 zł rocznie dla osób samotnych do 1437,50  zł rocznie dla największych  gospodarstw  domowych. 

2. Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają  2100  zł  w  gospodarstwie  jednoosobowym,  bądź  1500  zł  na  osobę  w gospodarstwie wieloosobowym.

3. Na jakich zasadach określana będzie wysokość dochodów?
Podstawowym założeniem dodatku osłonowego było objęcie nim dużej liczby beneficjentów. Dlatego jako podstawę do stwierdzenia prawa do dodatku przyjęto w uproszczeniu dochód, osiągany „na rękę” czyli netto. Szczegółowe zasady w tym zakresie określone są w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Wysokość  dochodów  gospodarstwa  domowego  ustalana  będzie  na  podstawie  definicji  dochodu określonej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych . Zgodnie z tą definicją dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:
a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art.  30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) [2], pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
b)  dochód  z  działalności  podlegającej  opodatkowaniu  na  podstawie  przepisów  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
c) inne enumeratywnie wskazane dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. Czy osoba zarabiająca pensję minimalną (3010 zł brutto w 2022 roku) otrzyma dodatek osłonowy? 
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w:
 a) roku 2020, tj. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy  – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022 roku;
b)  roku  2021,  tj.  ostatnim  roku  kalendarzowym  poprzedzającym  rok,  w  którym  złożony  zostanie wniosek o dodatek osłonowy – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2022 roku.
Zatem pensja minimalna uzyskana w 2022 roku nie będzie brana pod uwagę.

5. Jakie maksymalne wynagrodzenie (netto/brutto) może przypadać na gospodarstwo domowe w poszczególnych scenariuszach liczebności?
Wskazany  dochód  przy określonych progach  nie  obejmuje  wyłącznie  wynagrodzeń poszczególnych osób w gospodarstwie domowym. (patrz pytanie 3) Dochód ustalany będzie na podstawie definicji dochodu określonej w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

6. Jaką maksymalnie emeryturę/rentę może pobierać senior, żeby otrzymać dodatek osłonowy?
Wskazany dochód przy określonych progach nie obejmuje wyłącznie emerytur lub rent poszczególnych osób w gospodarstwie domowym. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 dochód ustalany będzie na podstawie definicji dochodu określonej w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

7. Czy wieloosobowe gospodarstwo domowe tworzą także osoby w nieformalnych związkach?
Gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające  w  faktycznym  związku,  wspólnie  z  nią  zamieszkujące  i  gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). W związku z powyższym gospodarstwo domowe mogą tworzyć także osoby w nieformalnych związkach.

8. Jak określana jest liczebność gospodarstwa, w którym mieszkają osoby bez małżeństwa?
We  wzorze wniosku o  wypłatę  dodatku osłonowego  konieczne  będzie  wskazanie osób tworzących gospodarstwo domowe wnioskodawcy. Poprawność wypełnienia wniosków będzie weryfikowana przez pracowników gmin. Warto zaznaczyć, że złożenie nieprawdziwego oświadczenia we wniosku, będzie zagrożone sankcjami karnymi.

9. Czy osoby mieszkające w wynajętych mieszkaniach będą uprawnione do otrzymywania dodatku osłonowego?
Prawo do dodatku osłonowego nie ma nic wspólnego z własnością czy wynajmowaniem mieszkania. Każda  osoba może  ubiegać  się  od  dodatek osłonowy  prowadząc  gospodarstwo  jednoosobowe lub tworząc z innymi osobami gospodarstwo wieloosobowe. Wnioskodawca będzie zobowiązany podać we  wniosku  swoje  dane,  w  tym  adres  zamieszkania  w  przypadku  gdy  prowadzi  gospodarstwo jednoosobowe lub jeśli prowadzi  gospodarstwo wieloosobowe swoje dane, w tym adres zamieszkania i  dane  innych  osób  tworzących  z  nim  gospodarstwo  domowe  wieloosobowe.  Istotne  jest,  że  w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany będzie wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Ponadto  obowiązywać  będzie  zasada,  ze  jedna  osoba  może wchodzić  w  skład  tylko  jednego gospodarstwa domowego.

10. Co w przypadku, gdy o dodatek podając adres wynajmowanego mieszkania zawnioskuje także właściciel?
Prawo do dodatku osłonowego danej osoby nie ma nic wspólnego z własnością czy wynajmowaniem mieszkania.

11. Jakiej wysokości dopłaty będą wypłacane w ramach dodatku osłonowego?
Jednoosobowe  gospodarstwo  domowe  otrzyma  400/500  zł*  przy  założeniu  że  jej  dochód  nie przekroczy 2100 złotych,
Gospodarstwo  2-3  osobowe  otrzyma  600/750  zł*  przy  założeniu,  że  dochód  nie  przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
Gospodarstwo  6  i  więcej  osobowe  otrzyma  1150  zł/  1437,50  zł*  przy  założeniu,  że  dochód  nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
Co  ważne,  dodatek  osłonowy  ma  charakter  świadczenia  socjalnego,  dlatego  nie  będzie  on  objęty podatkiem dochodowym, ani nie będzie podlegał egzekucji. Podane kwoty dodatku to kwoty, które są wypłacane bezpośrednio beneficjentowi.
Warto zaznaczyć, że obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę co oznacza, iż dodatek osłonowy  będzie  przyznawany  nawet  po  przekroczeniu  kryterium  dochodowego,  a  kwota  dodatku będzie  pomniejszana  o  kwotę  tego  przekroczenia.  Minimalna  kwota  wypłacanych  dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.
*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

12. Kiedy wypłacane będą świadczenia z tytułu dodatku osłonowego? 
Istnieją następujące możliwości:  Jeśli  wniosek  złożony  został  do  31  stycznia  2022  r.  -  dodatek  wypłacony  będzie  w  dwóch  ratach: pierwsza rata dodatku wypłacana zostanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r.
Jeśli  wniosek  złożony  został  po  31  stycznia  2022  r.  –  dodatek  wypłacony  będzie  jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.
Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

13. Co się stanie, jeśli spóźnię się ze złożeniem wniosku?
 Ci, którzy nie złożą wniosku w terminie do 31 stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek najpóźniej do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100%  dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r. Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

14.  Czy  gdy  po  przyznaniu  dodatku,  który  ma być wypłacany  w  dwóch ratach,  ale jeszcze  przed wypłatą drugiej raty zajdą jakieś zmiany w sytuacji gospodarstwa domowego, np. śmierci osoby wchodzącej w skład gospodarstwa domowego lub powiększenia składu gospodarstwa domowego o nową osobę (kolejne dziecko), na skutek czego kwota dodatku mogłaby być niższa lub wyższa, to czy będzie to miało jakieś znaczenie? Czy  osoba, której przyznano dodatek powinna ten fakt zgłosić organowi gminnemu i czy może dojść do zmiany decyzji w kwestii wysokości dodatku?
Każdy wniosek będzie rozpatrywany zgodnie ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku. Jeśli w międzyczasie dojdzie do zmian składu gospodarstwa domowego nie wpłynie to na wysokość wypłaty kolejnej raty, czy też jednorazowej wypłaty.

15. Jaki organ będzie wypłacać świadczenia z tytułu dodatku osłonowego?
Dodatek  osłonowy  będzie  przyznawał  wójt,  burmistrz  lub  prezydent  miasta,  w  drodze  decyzji  na złożony wniosek. Będą go wypłacały gminy.

16. Gdzie należy składać wnioski?
Wniosek  o  wypłatę  dodatku  osłonowego  składa  się  w  gminie  właściwej  ze  względu  na  miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony w gminie, bądź drogą elektroniczną. W przypadku  złożenia  wniosku  o  wypłatę  dodatku  osłonowego  za  pomocą  środków  komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

17. Jak dowiem się o przyznaniu dodatku osłonowego?
Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.  Informacja  o  przyznaniu  dodatku  osłonowego  jest    przekazywana  na  wskazany  przez wnioskodawcę  adres  poczty  elektronicznej,  a  w  przypadku  braku  wskazania  poczty elektronicznej wnioskodawca  zostaje  poinformowany  o  możliwości  odebrania  informacji  o  przyznaniu  dodatku osłonowego w urzędzie. Natomiast odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz  rozstrzygnięcie  w  sprawie  nienależnie  pobranego  dodatku  osłonowego  wymagają  wydania decyzji.

18. Komu przysługuje podwyższony dodatek osłonowy?
Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. By  jednak  otrzymać  wyższy  dodatek,  konieczny  jest  wpis  tego  źródła  ogrzewania  do  centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 19. Czy dodatek osłonowy będzie obciążony podatkiem dochodowym?
Dodatek osłonowy ma charakter świadczenia rodzinnego, co więc za tym idzie nie będzie on objęty podatkiem dochodowym, ani nie będzie podlegał egzekucji.

20. Co w sytuacji, gdy mój dochód jest za wysoki?
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to,  że  dodatek  osłonowy  będzie  przyznawany  nawet  po  przekroczeniu  kryterium  dochodowego, a kwota  dodatku  będzie  pomniejszana  o  kwotę  tego  przekroczenia.  Minimalna  kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

21. Czy w związku z rozpatrywaniem wniosku o dodatek osłonowy, organ prowadzący postępowanie w tej sprawie będzie zobowiązany do weryfikacji czy źródło ogrzewania wymienione w art 2 ust. 6 zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynku (CEEB), co daje prawo do uzyskania dodatku w podwyższonej kwocie? Jeśli tak to w jaki sposób? Czy poprzez sprawdzenie w CEEB, czy źródło ogrzewania gospodarstwa domowego faktycznie w nim figuruje?
Urząd Gminy, do którego zostanie złożony wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w podwyższonej kwocie  będzie  miał  obowiązek  dokonać  weryfikacji    czy  oświadczenie  złożone  we  wniosku  przez Wnioskodawcę jest prawdziwe poprzez weryfikację czy główne źródło ogrzewania tego gospodarstwa domowego zostało wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, do którego Urzędy mają dostęp. Dodatkowo należy zauważyć, że za złożenie nieprawdziwego oświadczenia we wniosku mogą zostać uruchomione sankcje karne.

22.  Co  z  gospodarstwami  domowymi,  które  jeszcze  nie  złożyły  deklaracji  do  CEEB,  bo  zgodnie z przepisami mają na to rok od wydania komunikatu? Komunikat pojawił się 1 lipca 2021 r., więc mają czas do końca czerwca 2022 r. Czy aby zawnioskować o dodatek osłonowy w podwyższonej kwocie muszą najpierw złożyć deklarację o źródle ogrzewania do CEEB i dopiero potem wniosek o dodatek, gdy chcą otrzymać świadczenie w wyższej kwocie?
Dodatek osłonowy o podwyższonej wartości przysługuje wnioskodawcy, który uzyskał już wpis swojego źródła ogrzewania do CEEB. Jeśli źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie uzyskało wpisu do CEEB, wnioskodawca otrzyma podstawową kwotę  dodatku osłonowego, pod warunkiem, że spełni obowiązujące kryteria.

23. Zgodnie z przepisami wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji o źródle ogrzewania na wprowadzenie zawartych w niej danych do CEEB. W związku z tym mogą  być  gospodarstwa  domowe,  które  złożyły  deklarację  ale  jeszcze  ich  deklaracja  nie  została wprowadzona  do  ewidencji.  Czy  mimo  to  mogą  w  wniosku  o  dodatek  ubiegać  się  o  jego podwyższoną kwotę czy w takim przypadku dodatek w podwyższonej kwocie nie przysługuje?
Dodatek osłonowy o podwyższonej wartości przysługuje wnioskodawcy, który uzyskał już wpis swojego źródła ogrzewania do CEEB. Jeśli źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie uzyskało wpisu do CEEB, wnioskodawca otrzyma podstawową kwotę dodatku osłonowego, pod warunkiem, że spełni obowiązujące kryteria.