Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Nabór w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie”

18.11.2022 Print

Burmistrz Miasta Kraśnik, w celu rozważenia przystąpienia do realizacji Programu, ogłasza nabór w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie”. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców (osoby fizyczne) mających indywidualne ogrzewania w swoich lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Nabór wniosków potrwa do 30 listopada.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miasta Kraśnik.

Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, t.j. budynku, w których wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne.

W ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” możliwe będzie dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe, na:

 • kocioł gazowy kondensacyjny,

 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

 • ogrzewanie elektryczne,

 • pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze albo

 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

 
Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

 • wymiana okien i drzwi,

 • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także:

 • przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

 
Zasady naboru
W pierwszej kolejności Gmina ma za zadanie oszacować liczbę osób zainteresowanych udziałem w Programie oraz określić rodzaj oczekiwanego wsparcia. W tym celu zorganizowaliśmy nabór wniosków od mieszkańców Miasta Kraśnik, którzy będą chcieli skorzystać z Programu. Będzie to podstawa do wystąpienia o dofinansowanie, w określonej wysokości, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Nabór wniosków potrwa do 30.11.2022 roku. Ankiety należy składać w Urzędzie Miasta Kraśnik ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik  w terminie do 30 listopada 2022 r.
 
Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi pod warunkiem zainteresowania większej grupy wśród mieszkańców oraz otrzymaniem przez Gminę Miasta Kraśnik dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Wzór wniosku do pobrania w załączniku poniżej (Ankieta Ciepłe Mieszkanie).
Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych dedykowanych Programowi „Ciepłe Mieszkanie”:
WFOS w Lublinie - Ogłoszenie o naborze wniosków
lub:
Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Ciepłe Mieszkanie
oraz pod numerem telefonu (81) 825 15 61.
Poziomy dofinansowania dla poszczególnych grup beneficjentów:
Poziom 1 – podstawowy:
Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł. Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny;
Poziom 2 – podwyższony:
Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

 • 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym;

 • 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny;
Poziom 3 – najwyższy:
w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym;

 • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.
We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.
 
Pozostałe informacje:

 1. Wnioski mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Miasta Krasnik.

 2. Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Miasta Kraśnik.

 3. W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

 4. Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.


Daniel Niedziałek