Kategoria (dotknij aby wybrać)
Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Stypendium Burmistrza Miasta Kraśnik - składanie wniosków potrwa do 31 sierpnia 2022 r.

12.07.2022 Print

Przypominamy, że do 31 sierpnia można składać wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kraśnik za wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i twórczości artystycznej.

Stypendium przyznaje się uczniom klas IV-VIII, uczęszczającym do szkół prowadzonych
i dotowanych przez Miasto Kraśnik, za okres od 1 września poprzedzającego rok składania wniosku do 31 sierpnia roku, w którym wniosek jest składany.
Stypendium ma charakter motywacyjny i wypłacane jest w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Kraśnik.
Wnioskodawcą mogą być:
- dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, po pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej;
- rodzic lub prawny opiekun;
- stowarzyszenia, związki, organizacje, instytucje lub placówki.
Dla jednej osoby w danym roku może zostać złożony tylko jeden wniosek.
Do wniosku należy dołączyć:         
- kserokopię świadectwa ucznia za rok szkolny, którego dotyczy stypendium;
- dokumenty potwierdzające uzyskane przez ucznia osiągnięcia, które poświadczają spełnianie kryteriów określonych w Regulaminie;
- odpis uchwały Rady Pedagogicznej, przy wnioskach składanych przez dyrektora szkoły.
Kserokopie dołączonych do wniosku dokumentów winny być poświadczone za zgodność
z oryginałem.
Szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz kryteria, jakie należy spełnić, aby otrzymać stypendium, określa Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Miasta Kraśnik z dnia 23 sierpnia
2019 roku (Regulamin).

Regulamin i wzór wniosku:
https://www.krasnik.eu/upload/news-files/file-612625e8b2fc3.pdf
https://www.krasnik.eu/upload/news-files/file-612626020186e.pdf


DO