Kategoria (dotknij aby wybrać)
Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kraśnik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik obszar pomiędzy ulicą Urzędowską, ulicą Kuklińskiego i św. Faustyny, Strefa Ekonomiczna, część Zarzecza II

21.02.2022 Print
WYŁOŻENIE PROJEKTU PLANU OD 01 MARCA DO 22 MARCA 2022 ROKU
 
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrza Miasta Kraśnik
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik
– obszar pomiędzy ulicą Urzędowską, ulicą Kuklińskiego i św. Faustyny,
 Strefa Ekonomiczna, część Zarzecza II – powyżej Al. Tysiąclecia
 
            Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz uchwały
Nr XVII/162/2020 Rady Miasta Kraśnik z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik – obszar pomiędzy ulicą Urzędowską, ulicą Kuklińskiego i św. Faustyny, Strefa Ekonomiczna, część Zarzecza II
– powyżej Al. Tysiąclecia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach
 
od 01 marca 2022 r. do 22 marca 2022 r.
 
 w siedzibie Urzędu Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik w godzinach pracy urzędu oraz o publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Kraśnik (https://www.krasnik.eu/) w zakładce aktualności i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kraśnik (https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=6) w zakładce ogłoszenia/aktualności.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną, osoby wyrażające chęć osobistego zapoznania się z ww. projektem planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Miasta Kraśnik, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny, pod nr tel.: 81-825-15-58 w celu umówienia spotkania.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 marca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Kraśnik, III piętro, pok. nr 316 (sala konferencyjna).
 
Chęć wzięcia udziału w dyskusji publicznej proszę zgłaszać telefonicznie pod ww. nr tel. lub na adres e–mail: planowanie@krasnik.eu do dnia 14 marca 2022 r. Przy zgłoszeniu proszę podać: imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail. Osoby, które zgłoszą chęć wzięcia udziału w dyskusji publicznej, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo, o szczegółowych zasadach jej przeprowadzania w terminie do dnia 18 marca 2022 r.
W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób biorących udział w zgromadzeniu publicznym lub zmianie obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną, zastrzegam sobie prawo do zmiany formy przeprowadzenia dyskusji. W związku z wprowadzonym stanem epidemii możliwe jest przeprowadzenie dyskusji publicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie  z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.
 
Uwagi należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Kraśnik, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 kwietnia 2022 r.,
na ww. adres Urzędu Miasta Kraśnik lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@krasnik.eu lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
 Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości (nr działki, obręb), której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Kraśnik. Uwagi złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 
                                                                                                        Burmistrz Miasta Kraśnik
                                                                                                
                                                                                                                 Wojciech Wilk
 
 
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych związanych z procedowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 
Przy podejmowaniu czynności związanych z:
 1. przyjmowaniem wniosków do sporządzanego planu miejscowego, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy              z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.                 z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,
 2. sporządzaniem projektu planu miejscowego rozpatrując wnioski, zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy,
 3. wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu i organizowaniem dyskusji publicznej zgodnie
  z art. 17 pkt 9 ustawy,
 4. wnoszeniem uwag do projektu planu, zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy,
 5. rozpatrywaniem uwag zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy,
 6. wprowadzaniem zmian do projektu planu miejscowego wynikających z rozpatrzenia uwag zgodnie
  z art. 17 pkt 13 ustawy,
 7. przedstawianiem radzie gminy projektu planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy,
 
obowiązują zasady przetwarzania danych przedstawione poniżej:
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1, z późn. zm., informujemy, że:
 
 
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kraśnik. Z Administratorem można się skontaktować listownie na adres: ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik, poprzez formularz kontaktu na stronie: http://www.krasnik.eu/kontakt/, e-mailem: kancelaria@krasnik.eu  lub telefonicznie  + 48 81 825 15 72.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który udzieli szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Z IOD można się skontaktować telefonicznie: +48 81 825 15 41 lub pisząc na adres e-mail: iod@krasnik.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności o których mowa w art. 17 pkt 4, 9 i 12-14 oraz art. 17 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych może być/ będzie projektant sporządzający projekt uchwały na podstawie stosownej umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do końca procedowania projektu planu miejscowego,
  a następnie przechowywane w celach archiwalnych przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt administratora.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. W przypadku zebrania danych nie od osoby której dotyczą, przysługuje prawo informacji
  o źródle danych, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby od której dane pozyskano (zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 10. Decyzje podejmowane wobec Pani/ Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie
  w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania. 
 
 
Wyłączenie z realizacji prawa do dostępu do informacji o źródle pozyskania danych osobowych
 
Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informujemy, iż w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta Kraśnik danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo,
o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane RODO), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji