Zaproszenie do składnia ofert w zakresie opieki zdrowotnej nad uczniami

16.10.2019 Print
Zaproszenie do składnia ofert w zakresie opieki zdrowotnej nad uczniami


Burmistrz Miasta Kraśnik zaprasza stomatologów z terenu Miasta Kraśnik do współpracy przy zwiększeniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kraśnik.

 

Współpraca ma obejmować realizację postanowień art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078).

 

Ustawa zakłada zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży, efektywną opieką stomatologiczną oraz działania promocyjne i edukacyjne w zakresie zdrowia  jamy ustnej. Realizatorem programu może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.),

 

w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub  wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał:

 

  1. Świadczenie ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

  2. Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

Opieka określona w pkt. 1 odbywa się po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych ucznia.

 

Opieka określona w pkt. 2 odbywa się w przypadku braku sprzeciwu  rodziców/opiekunów prawnych ucznia.

 

 

Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież następujących szkół podstawowych:
 

  1. Zespół Placówek nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie, w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kościuszki 23;

  2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kolejowa 28;

  3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Grunwaldzka 2;

  4. Społeczna Szkoła Podstawowa im. 24 Pułku Ułanów, ul. Szpitalna 1a.

 

 

Liczba placówek objętych świadczeniem zostanie ustalona w ramach zawartego porozumienia między organem prowadzącym a podmiotem sprawującym opiekę zdrowotną nad uczniami.

 

Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie Miastem na świadczenie usług stomatologicznych.

 

Świadczenia opieki stomatologicznej są finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i są udzielane poza kolejnością.

 

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  
z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U, z 2019 r., poz. 1199 t.j.).

Kinga Stec
Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji