Kraśnicki katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Oferta Stowarzyszenia Treningu Funkcjonalnego IronworkS pn. „Trening funkcjonalny TRAMPOLINY”

06.03.2020 Print
Oferta Stowarzyszenia Treningu Funkcjonalnego IronworkS pn. „Trening funkcjonalny TRAMPOLINY”

Burmistrz Miasta Kraśnik informuje, że 4 marca 2020 r. Stowarzyszenie Treningu Funkcjonalnego IronworkS złożyło ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Trening funkcjonalny TRAMPOLINY”, które będzie realizowane od 4 maja 2020 r. do 30 lipca 2020 r. Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostka samorządu terytorialnego (jst) może zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. 
 

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Treningu Funkcjonalnego IronworkS spełnia warunki określone w art. 19a, a organ wykonawczy jst stwierdził celowość realizacji zadania publicznego. Wobec powyższego Burmistrz Miasta Kraśnik, zgodnie z art. 19a, ust. 3 ww. ustawy, informuje, że do dnia 13 marca 2020 r. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (wtorek od 9:00 do 17:00). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jst zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z ww. organizacją pozarządową.


Oferta została zamieszczona:

• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kraśnik,

• na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kraśnik,

• na stronie internetowej Urzędu Miasta Kraśnik.

Daniel Niedziałek

Pliki do pobrania